بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان

تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 95
فرمت فایل docx
حجم فایل 1061 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 120

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان

فروشنده فایل

کد کاربری 3349

کاربر

تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان


صل اول کلیات تحقیق 11
مقدمه 12
1-1) بیان مساله و تبیین موضوع : 12
1-2) ضرورت و اهمیت انجام تحقیق : 14
1-3)اهداف اصلی تحقیق : 15
1-4)فرضیه های تحقیق: 16
1-5) تعریف واژگان تحقیق 16
1-5-1) اعتبار بخشی: 16
1-6) فرهنگ سازمانی: 18
1-6-1) عملکرد بیمارستانی : 18
فصل دوم ادبیات تحقیق 20
2-1 ) اعتبار بخشی : 21
2-1-1 ) مدل های اعتبار بخشی : 23
2-1-2 ) ارزیابی مدل های اعتبار بخشی : 23
2-1-2-1 ) مدل JCI : 24
2-1-3) مراحل اجرای اعتبار بخشی: 25
2-1-3-1) خود ارزیابی : 25
2-1-3-2) بررسی حضوری : 25
2-1-3-3 ) اجرا بازرسی : 26
2-1-4 )کاربرد : 26
2-1-4-1) رفتار پرسنلی : 26
2-1-4-2) گسترش تغییرات : 27
2-1-4-3) تاثیرات سازمانی : 27
2-1-4-4 ) تاثیرات مالی : 27
2-1-4-5 ) دیدگاه مشتریان و رضایتمندی بیماران : 28
2-1-4-6 ) افشای عمومی : 28
2-1-4-7 ) اندازه گیری کیفیت : 28
2-1-4-8 ) توسعه تخصص ها : 29
2-1-4-9) اعتبار بخشی و توریسم درمانی : 29
2-1-5 )چالش های عمده استقرار اعتبار بخشی : 30
2-1-6) اهداف اعتبار بخشی : 30
2-2) فرهنگ سازمانی 31
2-2-3-1)مدل کامرون و کویین : 32
2-2-3-2) مدل فرهنگ سازمانی کمرون فریمن: 32
2-2-3-4) مدل فرهنگ سازمانی دفت : 32
2-2-3-5) مدل دنیسون : 33
2-2-3-5-1) درگیر شدن در کار : 33
2-2-3-5-2)سازگاری : 33
2-2-3-5-3)انطباق پذیری : 34
2-2-3-5-4)رسالت : 34
2-3) عملکرد سازمانی : 34
2-3-1) اهداف اندازه گیری عملکرد 36
2-3-2)نظریه های مهم عملکرد 36
1-2-3-2) روش ارزیابی کیفیت سلامت کلیولند: 37
2-2-3-2) گروه لیپ فراگ : 37
3-2-3-2)راهبرد های کاربردی : 37
4-2-3-2) ائتلاف کیفیت سلامت نیاگارا: 37
5-2-3-2) نظریه های اثر بخشی سازمانی 38
1 – مدل اهداف عقلایی 39
2- مدل سیستم های باز 39
3-مدل فرایند های داخلی : 39
4 – مدل ارتباطات انسانی : 40
2-3-3) مدل های ارزیابی عملکرد : 40
2-3-3-1) مدل تحلیل پوششی داده ها: 40
2-3-3-2) کارت امتیاز متوازن: 41
2-3-3-3) چهار چوب نتایج و عوامل تعیین کننده: 41
2-3-3-4) مدل پابن لاسو : 42
2-3-3-5) مدل پارسونز : 42
2-3-3-6) مدل دنیش : 42
2-3-3-7) مدل سازمان بهداشت جهانی : 43
2-3-3-8) مدل مدیریت کیفیت اروپایی : 43
2-3-4) عملکرد بیمارستانی و جامعه پذیری 44
2-3-5) نقش رهبری در ارزیابی عملکرد: 44
2-3-6) عملکرد ورضایتمندی بیماران 45
2-4) مدل مفروض وروابط بین متغییر های تحقیق 47
2-4-1 ) اعتبار بخشی و عملکرد بیمارستانی 47
2-4-2 ) فرهنگ سازمانی و عملکرد 48
2-5) پیشینه تحقیق 49
2-5-1) مطالعات داخلی 49
2-5-2) مطالعات خارجی 50
فصل سوم روش شناسی تحقیق 54
3-1) روش تحقیق 55
3-2) جامعه آماری 56
3-3) نمونه آماری 56
3-4) روش و ابزار گرد آوری داده ها 57
3-5) روایی و پایایی پرسشنامه 59
3-5-1) روایی پرسشنامه 59
3-5-2) پایایی پرسشنامه 63
3-6) شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 63
روش رگرسیونی چند گانه تعدیل شده : 64
فصل چهارم تجریه و تحلیل داده ها و ارائه یافته ها 65
4-1)آمارتوصیفی 66
4-1-1) میزان پراکندگی پرسشنامه ها پخش شده در هریک از بیمارستان ها 66
4-2) آمار استنباطی 69
4-2-1) بررسی نرمال بودن دادهها 69
4-2-2) بررسی فرضیه های تحقیق 69
4-2-2-1 )بررسی فرضیه اول: 69
4-2-2-2) بررسی فرضیه دوم: 71
4-2-2-3 )بررسی فرضیه سوم: 73
4-2-2-4) بررسی فرضیه چهارم: 75
4-2-2-5)بررسی فرضیه پنجم : 77
4-2-3 ) خلاصه نتایج فرضیه ها 79
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد 81
5-1) مرور کلی تحقیق 82
5-2) بحث و نتیجه گیری: 83
5-3 )تحلیل مدل مفهومی پژوهش 86
5-4 ) محدودیت ها 87
5-4-1 ) محدودیت های تحقیق 87
5-5 )پیشنهادهای کاربردی 87
5-6 )پیشنهادهای پژوهشی 89

چکیده

اطمینان از ارائه خدمات کیفی و ایمن ، به عنوان یکی از کارکرد های اصلی نظام سلامت می باشد طبعا سیاست گذاری ، برنامه ریزی، اجرا و کنترل مناسب در این زمینه ،اهمیت ویژه ای دارد . در این راستا مدل ارزشیابی اعتبار بخشی به عنوان یکی از معتبر ترین مدل های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی، شیوه ای نو در جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت می باشد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین اجرای اعتبار بخشی و عملکرد سازمانی با محوریت بیمار و همچنین بررسی نقش تعدیل کنندگی ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی بر این رابطه بود .بر این اساس جامعه آماری مجموع 28 بیمارستان دولتی و خصوصی شامل380 بخش بالینی مستقردر شهر مشهد را تشکیل داد و داده های 449 پرستار (در ارتباط با فرهنگ سازمان ) مبنی پردازش داده ها قرار گرفت .از پرسشنامه و داده های ثانویه برای گرد آوری داده ها استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون خطی ورگرسیون چند گانه تعدیل شده استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه توزیعی بین اعضای نمونه آماری 205 بخش بالینی بیمارستان ها که توسط نرم افراز SPSS انجام شد نشان داد که اعتبار بخشی پیش بینی کننده مناسبی برای رضایتمندی بیماران(به عنوان عملکرد سازمان) است اما نقش تعدیل کنندگی ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی بر این رابطه مورد تائید واقع نشد .

واژگان کلیدی:

اعتبار بخشی عملکرد بیمارستانی ، فرهنگ سازمان

دانلود ارزیابی استراتژی عملكرد سازمان بیمه ایران با كارت …

۵ خرداد ۱۳۹۶ – دانلود ارزیابی استراتژی عملكرد سازمان بیمه ایران با كارت امتیازی متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردی) – خرید آنلاین و دریافت … خرید و دانلود پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع ” تحلیل ارتباط مدل تعالی EFQM و کارت امتیازی متوازن BSC ” به همراه فهرست منابع و مواخذ ما اولین …

ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی …

۷ آبان ۱۳۹۵ – ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردی) چکیده : شرکت های بیمه باید عملکرد موففیت امیزی در انجام … به همین منظور در این تحقیق، پیاده سازی و عملیاتی نمودن استراتژی‌های بیمه ایران با استفاده از کارت ارزیابی متوازن (شاخص های چهارگانه مدل BSC ) مورد …

تحقیق بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش …

تحقیق بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني. تحقیق بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني. دانلود با موضوع بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني،. در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش.

سورس کد و برنامه اجرایی پروژه ادغام کردن دو جمله با یکدیگر

دانلود سورس کد و برنامه اجرایی پروژه ادغام کردن دو جمله با یکدیگر. قابليت هاي برنامه: ادغام کردن دو جمله با يکديگر. تذكر: فايل اجرايي در مسيري كه در آن نام فارسي وجود داشته باشد، اجرا نمي شود. راهنما: براي دسترسي به سورس كد برنامه و تغيير در آن و اجرا گرفتن از فايل merge.asm، بايستي نرم افزار assembler+compailer-demo …

دانلود پایان نامه – بانک مقاله و پروژه

عنوان کامل: ارزيابي استراتژي عملكرد سازمان بيمه ايران با كارت امتيازي متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردي). دانلود و توضيحات تکميلي در ادامه مطلب. برچسب : دانلود پایان نامه , پایان نامه کارشناسی , مهندسی صنایع , مدیریت , ارزیابی استراتژی , ارزیابی عملکرد , BSC , efqm , آزمون فرض , كارت امتيازي متوازن , برنامه ريزي عمليات …

[XLS]مدیریت اجرایی – دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه علم و صنعت

93, بررسی اثرات پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر روی بیمه های غیر زندگی ایران, جلال معروفی اقدم, نقندریان, مدیریت اجرایی, 91, کارشناسی ارشد, 1036 … 119, ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد کارخانجات صنایع غذایی با استفاده از کارت امتیازی متوازن( BSC)؛ مطالعه موردی: کارخانه گلوکوزان, چمران امیر زادکانی, سید حسینی, مدیریت …

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها (2nd International Conference on Management Challenges and Solutions) سال 1393 در شهر شیراز توسط مرکز همایش های علمی همایش نگار ، برگزار … ارزیابی درجه بلوغ اجرایی مدیریت استراتژیک درصنعت برق تحقیق موردی : سازمان توسعه برق ایران (فول تکست دارد).

[PDF]وضعیت تحصیالت: فعالیت های آموزشی: طرح های پژوهشی – …

مقاله علمی. -. پژوهشی .1. محمد حسین مهرالحسنی، وحید فیض آبادی یزدی،محمد علی محمدی. ” ارزیابی سند برنامه استراتژیک به روش فازی. “: مطالعه موردی اداره کل بیمه خدمات …. ارزيابي. عملکرد. بيمارستان. هاي. آموزشي. درماني. دانشگاه. علوم. پزشکي. و تامين. اجتماعي استان كرمان با استفاده از كارت امتيازي متوازن). (BSC. ،”. مجله دانشگاه علوم …

پاورپوینت (اسلاید) بازارهای ایرانی

توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی رشته معماری با موضوع بازارهای ایرانی در حجم 59 اسلاید. بخشی از متن: واژه بازار بسیار کهن است و به معنی محل خرید و فروش و عرضه کالاست. بازار در فارسی میانه به صورت وازار و با ترکیب هایی مانند وازارگ (بازاری) و وازارگان (بازرگان) به کار می رفته؛ در زبان فارسی بازار به عنوان اسم مکان به معنی …

کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها – Symposia.ir

آموزش و توسعه، سیستم‌های جبران خدمات، نظام‌های ارزشیابی عملکرد کارکنان، جذب و گزینش کارکنان مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه – تحقیق و توسعه، سیاستگذاری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژی تکنولوژی، نوآوری و کارآفرینی مدیریت بازار – استراتژی بازار، تحقیقات بازار، صادرات و بازاریابی بین المللی، خدمات پس …

تحقیق ارزیابی استراتژی عملكرد سازمان بیمه ایران با كارت امتیازی متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردی)

تحقیق ارزیابی استراتژی عملكرد سازمان بیمه ایران با كارت امتیازی متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردی)

ارزیابی استراتژی عملكرد سازمان بیمه ایران با كارت امتیازی متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردی)
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 59
فرمت فایل docx
حجم فایل 1438 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 83

تحقیق ارزیابی استراتژی عملكرد سازمان بیمه ایران با كارت امتیازی متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردی)

فروشنده فایل

کد کاربری 3349

کاربر

تحقیق ارزیابی استراتژی عملكرد سازمان بیمه ایران با كارت امتیازی متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردی)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده………………………………………… 1

فصل اول : كلیات تحقیق

1.1مقد مه……………………………………… 3

1-2. تعریف مسئله و بیان موضوع تحقیق……………… 3

1-3 . تعاریف كلیدی ……………………………. 4

1-4 .ضرورت انجام تحقیق ………………………… 4

1-5. سوالات تحقیق………………………………. 5

1-6. فرضیات تحقیق …………………………….. 5

1-7. اهداف اساسی از انجام تحقیق…………………. 6

1-8 . نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق………… 6

1-9. جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق………………. 6

1-10. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-11. روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….. 6

1-12-1. تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-12-2. تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم : ادبیات تحقیق

هشت

2-1. ارزیابی عملكرد……………………………. 11

2-1-1.تعاریف…………………………………… 11

2-1-2. دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملكرد……. 12

2-1-3. تاریخچه ارزیابی عملكرد……………………. 12

2-1-3-1. ارزیابی عملكرد در ایران…………………. 13

2-1-4. ضرورت و اهمیت ارزیابی عملكرد………………. 13

2-1-5. ویژگی های نظام ارزیابی عملكرد سازمانی كار آمد.. 14

2-2. مدل های ارزیابی عملكرد…………………….. 14

2-2-1. مدل های اندازه گیری عملكرد………………………………………………………………………………………………………. 14

2-2-1-1. مدل سینك و تاتل………………………… 15

2-2-1-2. ماتریس عملكرد(1989)…………………….. 16
2-2-1-3. هرم عملكرد(1991) ………………………. 16

2-2-1-4. تحلیل ذی نفعان(2001)…………………………………………………………………………………………………………… 17

2-2-1-5. چارچوب مدوری و استیپل(2000)…………………………………………………………………………………………. 18

2-2-1-6. الگوی فیشر برای ارزیابی عملكرد…………………………………………………………………………………………… 19

2-2-2-7. كارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………………………………………………..19

2-2-1-8. مدل تعالی سازمانی اروپا……………………………………………………………………………………………………….. ……20

2-2-1-9-مدل دمینگ………………………………………………………………………………………………………………………… ….. 21

2-2-1-10. مدل مالكولم بالدریج………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-2-1-11. مدل تعالی در كسب وكار…………………………………………………………………………………………………… 21 2-3. بررسی سیستم ارزیابی عملكرد وانتخاب مناسب ترین سیستم………………………………………………………………. 22

نه

2-3-1. دلایل انتخاب كارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………………………. 23

2-4. معرفی مدل كارت امتیازی متوازن………………………………………………………………………………………….. 25

2-4-1. روش امتیازی متوازن به عنوان یك سیستم ارزیابی عملكرد………………………………………………………. 28

2-4-2.منظرهای روش امتیازی متوازن………………………………………………………………………………………………. 28

2-4-2-1. منظر مالی …………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-4-2-2. منظر مشتری………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-4-2-3. منظر فرایندهای داخلی كسب و كار………………………………………………………………………………… 29

2-4-2-4.منظر یادگیری و رشد……………………………………………………………………………………………………… 30

2-4-3. روش ارزیابی متوازن به عنوان یك سیستم ارزیابی عملكرد……………………………………………………… 30

2-4-4. چرا استراتژی ها در عمل پیاده نمی شوند؟………………………………………………………………………………. 31

2-4-4-1.مانع مربوط به عدم انتقال استراتژی………………………………………………………………………………….. 32

2-4-4-2. مانع مربوط به عدم هم سویی كاركنان با استراتژی……………………………………………………………. 32

2-4-4-3. مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد…………………………………………………………………………… 33

2-4-4-4.مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم……………………………………………………………………………. 33

2-4-5.بر طرف كردن موانع اجرای استراتژی به كمك روش ارزیابی متوازن……………………………………………. 33

2-4-5-1. بر طرف كردن مانع مربوط به انتقال استراتژی………………………………………………………………….. 33

2-4-5-2. برطرف كردن مانع مربوط به عدم هم سویی كاركنان…………………………………………………….. . 34

2-4-5-3 . بر طرف كردن مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم…………………………………………………….. 34

2-4-5-4. برطرف كردن مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد……………………………………………………….. 35

2-4-6. توازن در ارزیابی متوازن………………………………………………………………………………………………….. 35

2-4-6-1. توازن بین سنجه های مالی و غیر مالی……………………………………………………………………………… 35

ده

2-4-6-2. توازن بین ذی نفعان داخلی و خارجی……………………………………………………………………………… 35

2-4-6-3. توازن بین اهداف بلند مدت و كوتاه مدت………………………………………………………………………….. 36

2-4-6-4. توازن بین شاخص های هادی و توابع عملكرد…………………………………………………………………….. 36

2-4-7. نقشه استراتژی………………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-4-7-1. وجوه نقشه استراتژی……………………………………………………………………………………………………… 38

2-5.سیستم جامع مدیریتی كارت امتیازی متوازن………………………………………………………………………………. 39

2=5=1. سیستم جامع مدیریت كارت امتیازی متوازن برای متصل ساختن استراتژی به عملیات……………………. 39

2-5-1-1. مرحله نخست : تنظیم استراتژی………………………………………………………………………………… 39

2-5-1-2. مرحله دوم :برنامه ریزی استراتژیك………………………………………………………………………. 41

2-5-1-3. مرحله سوم : هم سویی سازمان با استراتژی……………………………………………………………… 42

2-5-1-4. مرحله چهارم:برنامه ریزی عملیات………………………………………………………………………… 42

2-5-1-5. مرحله پنجم:كنترل،نظارت و یادگیری………………………………………………………………. 43

2-5-4-6. مرحله ششم :سنجش و ساز گار كردن استراتژی……………………………………………………… 43

2-5-2. سنگ بنای موفقیت……………………………………………………………………………………………….. 43

2-5-3. حمایت مدیریت ارشد……………………………………………………………………………………………. 43

2-5-3. مدیریت پروژه………………………………………………………………………………………………………. 44

فصل سوم: روش تحقیق

1-3. بیان مسئله و هدف پژوهش …… ………………………………………………………………………………………………..48

3-3. تاریخچه بیمه ایران……………………………………………………………………………………. ……………………. …….49

یازده

3-4. وظایف و اختیارات……………………………………………………………………………………….. …………. 52

3-5.جمعیت آماری ……………………………………………………………………………………… ……………………….. 52

3-6. شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………………. …………………….. 52

3-7. روش محاسبه حجم نمونه…………………………………………………………………………. …… . …………… 52

3-8. محاسبات مربوط به پژوهش…………………………………………………………………….. ……………………… 53

3-9.فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………. ………………….. 58

3-9-1. آزمون فرض وجه مالی ………………………………………………………………………… …………………… 58

3-9-2.آزمون فرض وجه مشتری…………………………………………………………………………………………. 59

3-9-3.آزمون فرض وجه فرایندهای داخلی……………………………………………………………… …………… 60

3-9-4. آزمون فرض وجه رشد ویادگیری………………………………………………………………. ………………. 60

3-10. نتایج آزمون مربوط به چهار وجه كارت امتیازی متوازن……………………………………. . …………. 61

3-11. نتایج پس از فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………….. 61

3-12. ویژگی های فردی و اجتماعی نمونه……………………………………………………………………………………. 63

3-12-1. جنسیت افراد جامعه……………………………………………………………………………………………………. 63

3-12-2. سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………………….. 64

3-12-3.میزان سن……………………………………………………………………………………………………………………. 64

3-12-4. سابقه كاری ………………………………………………………………………………………………………………. 66

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………… …………………….. 68

4-2. برنامه پیاده سازی اهداف استراتژیك……………………………………………………………………………… 68

4-3. پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………. …………………. 70

دوازده

4-4. پیشنهادات كاربردی………………………………………………………………………………………………………… 71

5-4. نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………… 71

5-4. منابع………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

سیزده


فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول3-1. سوالات وجه مالی ……………………….. 54 جدول3-2. محاسبات وجه مالی ……………………… 55

جدول 3-3.انحراف معیار و میانگین وجه مالی ………… 55

جدول 3-4. سوالات وجه مشتری ……………………… 55

جدول 3-5. محاسبات وجه مشتری ……………………. 56

جدول 3-6 . انحراف معیار و میانگین وجه مالی……….. 56

جدول 3-7. سوالات وجه فرایندهای داخلی……………… 56

جدول 3-8. محاسبات وجه فرایندهای داخلی …………… 57

جدول 3-9 . انحراف معیار و میانگین فرایندهای داخلی … 57

جدول 3-10 .سوالات وجه رشد و یادگیری……………….. 57

جدول 3-11 .محاسبات وجه رشد و یادگیری …………….. 58

جدول 3-12 . انحراف معیار و میانگین وجه رشد و یاد گیری …………………. …………………………………………………….. 58

جدول 3-13 .نتایج آزمون فرض ……………………………………………………………………………………………………………….. 61

جدول 3-14 .توزیع فراوانی ارزیابی پاسخ گویان نسبت به متغیر جنسیت ……………………………………………………………. 63

جدول 3-15 . توزیع فراوانی ارزیابی پاسخ گویان نسبت به سطح تحصیلات ………………………………………………. 64

جدول 3-16 . توزیع فراوانی ارزیابی پاسخ گویان نسبت به میزان سن…………………………………………………………… 65

جدول 3-17. توزیع فراوانی ارزیابی پاسخ گویان نسبت به میزان سابقه كاری……………………………………………………. 66

چهارده

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل 2-1هفت شاخص عملكرد ……………………………………………………………………………………………………………… 15

شکل 2-2 . ماتریس ارزیابی عملكرد …………………………………………………………………………………………………………. 16

شکل 2-3 .هرم عملكرد ……………………………………………………………………………………………………………….. . 17

شکل 2-4 . مدل تحلیل ذی نفعان………………………………………………………………………………………………………. 18

شکل 2-5 .متد ممیزی و ارتقاءسیستم عملكرد…………………………………………………………………………………… ……… .19

شکل 2-6 . نمای كلی معیارها …………………………………………………………………………………………………………. 21

شکل 2-7 .هرم تعدیل یافته كانجی………………………………………………………………………………………………………… 22

شکل 2-8 . مقایسه سیستم های اندازه گیری عملكرد ……………………………………………………………………………….. 25

شکل 2-9 .رابطه علت و معلولی درارزیابی متوازن……………………………………………………………………………………….. 27

شکل 2-10 . مدل عمومی روش امتیازی متوازن ……………………………………………………………………………… 25

شکل 2-11 .موانع اساسی در سر راه پیاده سازی استراتژی………………………………………………………………………………. 32

شکل 2-12. نقشه استراتژی ………………………… 37

شکل2-13. سیستم مدیریتی جامع:متصل ساختن استراتژی به عملیات…………………………………………………………… 40

شکل 3-1. نمودار ستونی پاسخ گویان نسبت به متغیر جنسیت …………………………………………………………………. 63

شکل 3-2. نمودار ستونی پاسخ گویان نسبتبه سطح تحصیلات ……………………………………………………………. 64

شكل3-3. نمودار ستونی پاسخ گویان نسبت به میزان سن ………………………………………………………………… 65

پانزده

شکل 3-4. نمودار ستونی پاسخ گویان نسبت به میزان سابق كاری ………………………………………………………… 66

چکیده :

شرکت های بیمه باید عملکرد موففیت امیزی در انجام اهداف خود داشته باشند آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تاچه حد در جهت رسیدن به این اهداف و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویای امروز کجاست ،برای مدیران و سازمان ها اهمیت فراوانی دارد.ادامه حیات وفعالیت سازمان را ،توانایی رقابت واتخاذ مناسب ترین سیاست در مقابل تغییرات محیطی تعیین می کند یکی از موثرترین روش های مورد استفاده سازمان ها در این خصوص ،استفاده از ارزیابی عملکرد برای تعیین نقاط ضعف وقوت سازمان جهت رفع انها و نقاط قوت انها جهت بهبود می باشد ارزیابی و مدیریت عملکرد علاوه بر کمک به سازمان برای افزایش توانایی رقابت ،در تعیین وپیاده سازی استراتژی ها نیز نقش بر جسته ای را ایفا می کند در این راستا،داشتن الگویی جهت ارزیابی عمکرد استراتژی سازمان ضروری است ویکی از این روش ها کارت امتیازی متوازن است که برای اولین بار برای ارزیابی عملکرد سازمان ها معرفی شد به عنوان یکی از روش های برای برنامه ریزی استراتژیک به گونه ای که قابل پیاده سازی باشد مطرح است وکارت امتیازی متوازن یک مفهوم مدیریتی میباشد که به همه مدیران در همه سطوح کمک میکند تا بتوانند فعالیت های کلیدی خود را کنترل کنند این پروژه به دنبال ارایه یک مدل مناسب برای ارزیابی عملکرد در سازمان هایی ،مثل سازمان بیمه می باشد

دانلود ارزیابی استراتژی عملكرد سازمان بیمه ایران با كارت …

۵ خرداد ۱۳۹۶ – دانلود ارزیابی استراتژی عملكرد سازمان بیمه ایران با كارت امتیازی متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردی) – خرید آنلاین و دریافت … خرید و دانلود پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع ” تحلیل ارتباط مدل تعالی EFQM و کارت امتیازی متوازن BSC ” به همراه فهرست منابع و مواخذ ما اولین …

ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی …

۷ آبان ۱۳۹۵ – ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردی) چکیده : شرکت های بیمه باید عملکرد موففیت امیزی در انجام … به همین منظور در این تحقیق، پیاده سازی و عملیاتی نمودن استراتژی‌های بیمه ایران با استفاده از کارت ارزیابی متوازن (شاخص های چهارگانه مدل BSC ) مورد …

تحقیق بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش …

تحقیق بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني. تحقیق بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني. دانلود با موضوع بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني،. در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش.

سورس کد و برنامه اجرایی پروژه ادغام کردن دو جمله با یکدیگر

دانلود سورس کد و برنامه اجرایی پروژه ادغام کردن دو جمله با یکدیگر. قابليت هاي برنامه: ادغام کردن دو جمله با يکديگر. تذكر: فايل اجرايي در مسيري كه در آن نام فارسي وجود داشته باشد، اجرا نمي شود. راهنما: براي دسترسي به سورس كد برنامه و تغيير در آن و اجرا گرفتن از فايل merge.asm، بايستي نرم افزار assembler+compailer-demo …

دانلود پایان نامه – بانک مقاله و پروژه

عنوان کامل: ارزيابي استراتژي عملكرد سازمان بيمه ايران با كارت امتيازي متوازن در شهرستان سبزوار (مطالعه موردي). دانلود و توضيحات تکميلي در ادامه مطلب. برچسب : دانلود پایان نامه , پایان نامه کارشناسی , مهندسی صنایع , مدیریت , ارزیابی استراتژی , ارزیابی عملکرد , BSC , efqm , آزمون فرض , كارت امتيازي متوازن , برنامه ريزي عمليات …

[XLS]مدیریت اجرایی – دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه علم و صنعت

93, بررسی اثرات پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر روی بیمه های غیر زندگی ایران, جلال معروفی اقدم, نقندریان, مدیریت اجرایی, 91, کارشناسی ارشد, 1036 … 119, ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد کارخانجات صنایع غذایی با استفاده از کارت امتیازی متوازن( BSC)؛ مطالعه موردی: کارخانه گلوکوزان, چمران امیر زادکانی, سید حسینی, مدیریت …

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها (2nd International Conference on Management Challenges and Solutions) سال 1393 در شهر شیراز توسط مرکز همایش های علمی همایش نگار ، برگزار … ارزیابی درجه بلوغ اجرایی مدیریت استراتژیک درصنعت برق تحقیق موردی : سازمان توسعه برق ایران (فول تکست دارد).

[PDF]وضعیت تحصیالت: فعالیت های آموزشی: طرح های پژوهشی – …

مقاله علمی. -. پژوهشی .1. محمد حسین مهرالحسنی، وحید فیض آبادی یزدی،محمد علی محمدی. ” ارزیابی سند برنامه استراتژیک به روش فازی. “: مطالعه موردی اداره کل بیمه خدمات …. ارزيابي. عملکرد. بيمارستان. هاي. آموزشي. درماني. دانشگاه. علوم. پزشکي. و تامين. اجتماعي استان كرمان با استفاده از كارت امتيازي متوازن). (BSC. ،”. مجله دانشگاه علوم …

پاورپوینت (اسلاید) بازارهای ایرانی

توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی رشته معماری با موضوع بازارهای ایرانی در حجم 59 اسلاید. بخشی از متن: واژه بازار بسیار کهن است و به معنی محل خرید و فروش و عرضه کالاست. بازار در فارسی میانه به صورت وازار و با ترکیب هایی مانند وازارگ (بازاری) و وازارگان (بازرگان) به کار می رفته؛ در زبان فارسی بازار به عنوان اسم مکان به معنی …

کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها – Symposia.ir

آموزش و توسعه، سیستم‌های جبران خدمات، نظام‌های ارزشیابی عملکرد کارکنان، جذب و گزینش کارکنان مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه – تحقیق و توسعه، سیاستگذاری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژی تکنولوژی، نوآوری و کارآفرینی مدیریت بازار – استراتژی بازار، تحقیقات بازار، صادرات و بازاریابی بین المللی، خدمات پس …

پیشینه و مبانی نظری مدیریت استراتژیک برند و تئوری های ارزش ویژه برند

پیشینه و مبانی نظری مدیریت استراتژیک برند و تئوری های ارزش ویژه برند

پیشینه ومبانی نظری مدیریت استراتژیک برند وتئوری های ارزش ویژه برند
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 49
فرمت فایل docx
حجم فایل 740 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 107

پیشینه و مبانی نظری مدیریت استراتژیک برند و تئوری های ارزش ویژه برند

فروشنده فایل

کد کاربری 3349

کاربر

پیشینه و مبانی نظری مدیریت استراتژیک برند و تئوری های ارزش ویژه برند

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

بخش اول : مروری بر ادبیات تحقیق. 12

تعریف برند. 12

تعریف مدیریت برند. 13

تفاوت برند و محصول. 14

مدیریت استراتژیک برند. 17

ارزش ویژه برند. 19

روش های ارزیابی برند. 20

تئوری های ارزش ویژه برند. 22

تئوری ارزش برند کلر. 22

آگاهی از برند. 23

وسعت و عمق آگاهی از برند. 24

مزیت های آگاهی از برند. 25

تصویر ذهنی از برند. 25

برجستگی برند. 27

عملکرد برند. 28

تصویرسازی ذهنی از برند. 28

قضاوت نسبت به برند. 30

احساسات نسبت به برند. 31

همنوایی با برند. 32

نقاط اشتراک و نقاط افتراق. 33

وفاداری به نام تجاری. 35

سبد برند. 35

ضرورت کاهش تعداد نام های تجاری. 35

ضرورت استفاده از نام های تجاری چندگانه. 36

محدودیت استفاده از نام های تجاری چندگانه. 37

بسط برند. 38

مفهوم کلاسیک نام تجاری. 39

شرایط تعمیم برند. 39

رعایت تناسب در تعمیم برند. 40

چک لیست تصمیم به تعمیم برند. 41

انواع بسط نام تجاری. 42

فشار بر نام تجاری از طریق بسط. 48

واکنش عمومی به بسط نام تجاری. 49

چند خطای کلاسیک. 50

پیش بینی خطر کردن های بسط. 51

هویت برند. 51

ابعاد هویت. 52

منشور هویت. 53

ممیزی برند. 56

عناصر برند. 56

نام برند. 58

URL. 59

لوگو و نماد. 60

کاراکترها. 60

شعار. 61

طنین. 61

بسته بندی. 61

کیفیت و ارزش ادراک شده. 63

برچسب های خصوصی. 64

راهبرد برند مشارکتی. 65

بخش دوم : مروری بر تحقیقات پیشین. 68

الف) تحقیقات ژان نوئل کاپفرر. 69

ب)تحقیقات فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ. 80

ج)تحقیقات دکتر احمد روستا ، دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی 87

ه) تحقیقات مارک بتی. 96

و)تحقیقات مارتین رول. 100

ز)تحقیقات ابوالکادر بورباب و محمد بوکیلی. 102

ح)تحقیقات آندریس استربینگر. 111

بخش اول : مروری بر ادبیات تحقیق

تعریف برند

واژه برند از واژه ای در زبان اسکاندیناوی قدیم تحت عنوان brander (به معنای داغ کردن یا سوزاندن) ریشه می گیرد. آن زمان( و امروزه ) دامداران برای متمایز ساختن حیوانات خود از سایرین ، مهر مشخصی را روی بدنشان داغ می کردند.

طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا[1] برند عبارتست از : نام ، واژه یا علامت ، نماد ، طرح یا ترکیبی از تمامی این عناصر که به منظور شناسایی کالاها و خدمات یک فروشنده (یا گروهی از فروشندگان) با هدف ایجاد تمایز در عرصه رقابت مورد استفاده قرار می گیرد.[1]

نام های تجاری جزئی از راهبردی اند که با هدف متمایزسازی ، عرضه و تدوین می شوند. شرکت ها برآنند که انتظارات گروه خاصی از مشتریان را بهتر برآورده کنند. برای انجام این کار ، شرکت ها به نحوی هماهنگ و مستمر ترکیبی آرمانی از مشخصه ها – هم ملموس و هم ناملموس ، هم مشهود و هم نامشهود – و به شکل عملی یا نمادین تحت شرایطی که از نظر اقتصادی برای آن ها شدنی است فراهم می آوردند.

نام های تجاری را نمی توان یک نماد بر روی محصول یا صرفا یک طرح گرافیکی یا تزیینی محض تنزل داد.یک نام تجاری ، امضایی است بر یک فراگرد مرتبا تازه شونده و خلاق که محصول «الف» را امروز به بار می آورد ، محصولات «ب» و «پ» را فردا و الی آخر.

نام تجاری می گوید که محصولات چرا وجود دارند ، ازکجا می آیند و به کجا می روند. هم چنین ، خط مشی های آنان را تدوین می کنند. یک نام تجاری ، واقعیتی نوشته شده بر سنگ نیست، بلکه باید بتواند خود را بازمان ، تغییرات در خریداران و فناوری تطبیق دهد. یک نام تجاری به شکل روز به روز ساخته می شود و هیچ گاه یک بار برای همیشه برپا نمی شود.

نام های جاری بزرگ معناهایی دارند که محتوا و جهت یابی شان را توصیف می کند. در حوزه لوازم خانگی ، برای مثال زیمنس[2] به معنای دوام ، سرسختی و اعتماد است . زیمنس تصویری از وجود دقت و وسواس در کیفیت ساخت آلمانی را زنده می کند.هات پوینت[3] معرّف عملی بودن ، استفاده با خیال راحت و آشنایی با دوست نزدیکی است که مراقب رشد بچه ها بوده است. فیلیپس[4] در نوآوری برای عموم و استفاده از فناوری در خدمات برای کل جامعه شهرتی کسب کرده است. بدیهی است که در هر بازار ، هر نام تجاری بزرگ ، معنای خود را دارد.این معنا بسیار مهم است ، زیرا به خریداران می گوید که تحقیقات ، نوآوری و دیگر تلاش های نام تجاری در چه جهتی قرار می گیرد . یکی بر دوام و دیگری بر عملی بودن یا نوآوری تأکید دارد.درست به همان گونه که یک کلمه نمی تواند در آن واحد دو معنا داشته باشد – زیرا یکی همواره بر دیگری غلبه می کند – هیچ نام تجاری نباید در تلاش باشد که تمامی معنای ممکن را دربرداشته باشد . هریک مسیر خود را می پیمایدو اثر خود را بر جای می گذارد. [2]

نام تجاری با واژه های زیر مترادف است :

 • هویت
 • امضا
 • اصالت
 • تفاوت
 • تمایز
 • سرمایه اصلی کسب و کار
 • معنی محصول
 • ارزش یک بنگاه اقتصادی در ذهن مصرف کننده
 • راهنما و محرک انتخاب[3]

تعریف مدیریت برند

مدیریت نام تجاری به معنی مجموعه تلاش هایی است که برای معرفی بنگاه اقتصادی، معرفی محصولات یا خدمات ، جا انداختن نام و جایگاه ، ایجاد وفاداری در مشتری و استقرار جایگاهی برای محصول یا بنگاه است که آنها را در عرصه رقابت و در مبارزه با رقبا پیروز نماید.

در واقع مدیریت برند ، فرآیند تفکر، گزینش و ترکیب ویژگی های پیدا و پنهان یک کالا یاخدمت به شیوه ای جذاب ، با معنا وپرسروصداست که علاوه بر تامین رضایت و وفاداری مصرف کننده ، موقعیت متفاوت و متمایزی را در ذهن مصرف کننده و بازار برای محصول ایجاد کند.

مدیریت برند یک راهبرد است ، زیرا سازمان یا بنگاه اقتصادی رابه هدف های زیر می رساند:

 • افزایش فروش و بالا بردن سهم بازار
 • ایجاد ارزش برای افراد ذینفع
 • رضایت كاركنان
 • رضایت مشتری
 • ایجاد ترجیح نسبت به نام
 • كاهش حساسیت مشتری نسبت به قیمت
 • افزایش سرعت گردش سرمایه
 • جلوگیری از ورود رقبا به بازار فعلی
 • رسیدن به حد رهبری بازار
 • توسعه خط محصول وتنوع
 • ورود به بازارهای جدیدوصادرات

تفاوت برند و محصول

محصول[5] هرآن چیزی است که ما به بازار ارائه می دهیم تا بتوانیم توجه مخاطب را برای خرید و استفاده جلب کرده و نیاز یا خواسته ای را برآورده کنیم. به طور کلّی می توان پنج سطح مفهومی برای محصول تعریف کرد :

1- سطح مزیت ذاتی : نیاز بنیانی است که مشتریان را با استفاده از محصول یا خدمت ارضا می کنند


[1]- American Marketing Association – AMA

[2]- Siemens

[3]- Hot point

[4]- Philips

[5]- product

پیشینه و مبانی نظری مدیریت استراتژیک برند و تئوری های …

پیشینه و مبانی نظری مدیریت استراتژیک برند و تئوری های ارزش ویژه برند جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای …

پیشینه و مبانی نظری مدیریت استراتژیک برند و تئوری های …

برچسب: پیشینه و مبانی نظری مدیریت استراتژیک برند و تئوری های ارزش ویژه برند. پیشینه و مبانی نظری مدیریت استراتژیک برند و تئوری های ارزش ویژه برند. پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه نظری مدیریت استراتژیک برند وتئوری های ارزش ویژه برند,پیشینه و مبانی نظری مدیریت استراتژیک برند و …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استراتژیک برند …

۵ آذر ۱۳۹۶ – بخش اول : مروری بر ادبیات تحقیق. 12. تعریف برند. 12. تعریف مدیریت برند. 13. تفاوت برند و محصول. 14. مدیریت استراتژیک برند. 17. ارزش ویژه برند. 19. روش های ارزیابی برند. 20. تئوری های ارزش ویژه برند. 22. تئوری ارزش برند کلر. 22. آگاهی از برند. 23. وسعت و عمق آگاهی از برند. 24. مزیت های آگاهی از برند.

[PDF]اصل مقاله

توسط تاج زاده نمین – ‏2014
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﻧﺪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺭﺍﻣﺴﺮ ﻛﺪﺍﻣﻨﺪ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻱ. ﺁﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ. ﺍﺳﺖ؟ ﻣﺒﺎﻧﻲ. ﻧﻈﺮﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺍﺭﺯﺵ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﻧﺪ، ﺁﻥ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﺩﺍﺩﻩ. ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ. ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ. ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺎﻻ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺰﻳﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﻧﺪ.(ﺍﻳﻮﺑﻲ ﻳﺰﺩﻱ،. 1389. : 115. ). ﺍﺭﺯﺵ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﻧﺪ، ﻫﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺪ …

بررسی ارزش ویژه برند بر عملکرد فروش شرکت های بیمه عمر و …

دانلود پایان نامه عملکرد فروش شرکت های بیمه عمر و پس انداز ، به عنوان الگویی برای انجام مقاله ، پایان نامه، پروپوزال، و تحقیقات در رشته مدیریت. … پایان نامه ارزش ویژه برند در صنعت بیمه … تحقیق درباره برندها (نام و نشان تجاری ) وارزش ویژه برند ، برای فعالیت بازاریابی و تئوری بازاریابی در سال های اخیر اهمیت یافته است .

[PDF]اصل مقاله – دانشگاه تهران

توسط جلیلیان – ‏2013
۲۸ مرداد ۱۳۹۱ – اﻫﺪاف ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد،. ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨ. ﻨﺪ و ﺑﺮ ﻗﺼـﺪ و ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﺧﺮﻳـﺪ ﻣﺼـﺮف. -. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت. دﻫﺎن. ﺑﻪ. دﻫﺎن. در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎ و آﮔﻬـﻲ. ﻫـﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎﺗﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، ارﺗﺒﺎﻃـﺎت. دﻫﺎن. ﺑﻪ. دﻫﺎن. 1. راﻫﻲ ﺑﺮاي دﺳﺖ. ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﺳﺖ. ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬا. ري ﺑﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺑـﺮاي.

[PDF]وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري د

توسط دهقانی سلطانی – ‏2014
۱۸ تیر ۱۳۹۲ – ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻳﻚ اﺑﺰار راﺑﻄﻪ. اي. ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي در ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗ. ﺎ. ﺛﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ، اﻋﺘﻤﺎد و وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ. ارزش. وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻻﺳﺘﻴﻚ ﺑﺎرز در ﺷﻬﺮ …. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ. اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮﻧﺪ. 2. اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻳﻚ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري روي ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري ﺑﺮ روي. ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻳﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻴﻢ. ﻫﺎي ورزﺷﻲ، از ﻃﺮﻳﻖ …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه …

۵ روز پیش – مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه استخراج مدلی برای انتخاب و گزینش استراتژی های توسعه برند. بخش اول : مروری بر ادبیات تحقیق. ۱۲. تعریف برند. ۱۲. تعریف مدیریت برند. ۱۳. تفاوت برند و محصول. ۱۴. مدیریت استراتژیک برند. ۱۷. ارزش ویژه برند. ۱۹. روش های ارزیابی برند. ۲۰. تئوری های …

[PDF]یافته با تأکید بر سطح فردمحور مدل نقش ارزش ویژه برند … – …

توسط طباطبایی‌نسب – ‏2013
پژوهشي کاوش. های مدیریت بازرگاني،. تاریخ دریافت مقاله : 32. /. 04. /. 1231. سال. پنجم. ) پاییز و زمستان. 1233. (، شماره. 10. ، صص. 36. -1. تاریخ پذیرش مقاله. : 06. /. 07. /. 1233. نقش ارزش … مبانی نظری و پیشینه تحقیق، سه عامل موثر بر ارزش ویژه برند و پنج بعد در سطح فرد محورمدل روانشناسی مصرف. کننده شناسایی و مورد تجزیه و …

[PDF]در ﻣﺤﻮر ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮي ة ﮔﯿﺮي ارزش وﯾﮋ اﻧﺪازه ﮥ ﺳﻨﺠ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﮋ – پرتال جامع …

۳۰ فروردین ۱۳۹۵ – ﮔﯿﺮي ارزش وﯾﮋ. ة. ﺑﺮﻧـﺪ ﻣﺸـﺘﺮي. ﻣﺤـﻮر. در ﺻـﻨﻌﺖ. ﺑﯿﻤﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . ﭼﺎرﭼﻮب اوﻟﯿ. ﮥ. ﭘﮋوﻫﺶ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻧﻈـﺮي، ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت اﻧﺠـﺎم. ﯾﺎﻓﺘـﻪ و. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ. ،. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻧﺨﺒﮕﺎن در … دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺷﻬﺮت، ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و. ﻣﻬﻢ ارزش وﯾﮋ. ة. ﺑﺮﻧﺪ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑـﺮاي ﺷـﺮﮐﺖ و. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﻧﻬﺎ. ﺳـﺖ. (. Atilgan et al., 2007. ). ارزش وﯾـﮋة. ﺑﺮﻧـﺪ، ﺷـﺮﮐﺖ.

پیشینه و مبانی نظری بهره وری و راههای افزایش سطح آن در سازمان

پیشینه و مبانی نظری بهره وری و راههای افزایش سطح آن در سازمان

پیشینه ومبانی نظری بهره وری و راههای افزایش سطح آن در سازمان
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 51
فرمت فایل docx
حجم فایل 150 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 76

پیشینه و مبانی نظری بهره وری و راههای افزایش سطح آن در سازمان

فروشنده فایل

کد کاربری 3349

کاربر

پیشینه و مبانی نظری بهره وری و راههای افزایش سطح آن در سازمان

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرست

1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-2 بهره ‌وری………………………………………………………………………………………………………………………19

2-2-1 بهره‌وری چیست………………………………………………………………………………………………………..20

2-2-2 بهره‌وری معادل تولید نیست…………………………………………………………………………………………22

2-2-3 بهره‌وری، تنها به معنی تلاش برای افزایش کارآیی نیست…………………………………………………24

2-2-4 اثربخشی …………………………………………………………………………………………………………………..25

2-2-5 تاریخچه اصطلاح بهره‌وری……………………………………………………………………………………….. 27

2-2-6 انواع بهره‌وری …………………………………………………………………………………………………………..28

2-2-7 ارکان اصلی دانش بهره وری ……………………………………………………………………………………….30

2-2-8 سطوح بهره‌وری ………………………………………………………………………………………………………..32

2-2-9 جلوه‌های بهره‌وری……………………………………………………………………………………………………..33

2-2-10 استراتژیهای (راهبرد) بهره‌وری…………………………………………………………………………………..34

2-2-11 مدلهای بیانگر عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی …………………………………………………… 36

2-2-12 عوامل مؤثر بر بهره‌وری …………………………………………………………………………………………. 39

2-2-13 عوامل درون سازمانی اصلی مؤثر بر بهره‌وری …………………………………………………………….. 48

2-2-14 عوامل درون سازمانی مکمل …………………………………………………………………………………….. 51

2-2-15 عوامل برون سازمانی ………………………………………………………………………………………………. 53

2-2-16 راههای افزایش سطح بهره وری سازمان …………………………………………………………………….. 53

2-2-17 راههای ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی ……………………………………………………………………….. 60

2-2-18 علل تفاوت میزان بهره وری در کشورهای مختلف ……………………………………………………….66

2-2-19 علل پایین بودن سطح بهره‌وری در سازمانهای دولتی …………………………………………………… 69

2-2-20 چرخه بهره وری …………………………………………………………………………………………………….. 72

2-2-21 بهره‌وری و فضای روانی در سازمان ………………………………………………………………………….. 72

2-2-22 اندازه گیری بهره وری …………………………………………………………………………………………….. 74

2-2-23 فرهنگ بهره‌وری ……………………………………………………………………………………………………. 80

2-3 ساختار سازمانی ………………………………………………………………………………………………………. 83

2-4 ویژگیهای فردی ……………………………………………………………………………………………………….. 86

2-5 سیستم پاداش ………………………………………………………………………………………………………………. 88

2-6 سبك مدیریت …………………………………………………………………………………………………………. 89

2-7 مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران ………………………………………………………………………….. 91

2-8 مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج…………………………………………………………………………. 94

2-1 مقدمه

بهره ‌وری به عنوان یک حقیقت زندگی از زمانهای بسیار دور وجود داشته است اما به عنوان یک مفهوم از کارآیی و به معنای بهبود استاندارد زندگی مردم در قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته است. برای اولین بار لغت بهره‌وری در سال 1766 توسط کویزنی مطرح گردید. آدام اسمیت در سال 1776 در مورد بهره‌وری کار وطبقه‌بندی کار و تخصص برای افزایش سود، کاهش خستگی و افزایش استفاده از تکنولوژی مطالبی را عنوان نمود. وی در ارتباط با مفهوم بهره وری، به کارآیی و تخصص اشاره کرد و تقسیم کار را مبنای کارآیی و بهره‌وری می‌دانست. اقتصاددانان کلاسیک از جمله سینور بهره‌وری را برحسب کیفیت جسمی، فکری، روحی و هوش، مهارت و قدرت بدنی و فکری کارگر تبیین می‌کردند.

ولی انقلاب در بهره‌وری توسط فردریک دبیلیوتیلور در سال 1881 آغاز شد، که می‌توان آن را به عنوان تاریخ مطالعات رسمی و علمی و مدیریت بهره‌وری دانست. در سال 1882 بهره‌وری به عنوان استعداد تولید از سوی لیتره عنوان شد. مناسبترین تعریفی که در اوایل قرن حاضر از بهره‌وری ارایه شده است توسط ارلی است که بهره‌وری را ارتباط بین ستانده و منابع به کار رفته برای تولید آن تعریف نموده است. شایان ذکر است که تعاریف زیادی در قرن حاضر از بهره‌وری ارایه شده است ولی اهم تعاریف مربوط به صورت زیر است: در سال 1950 توسط OEEC بهره‌وری نسبت به دست آمده از تقسیم ستانده بر یکی از عوامل تولید تعریف شده است. در سال 1955توسط دیویس بهره‌وری تغییر حاصله در محصول ناشی از منابع مصرف شده تعریف شده است. در سال 1965 کرامر و کندریک توسط تعاریف رسمی برای بهره‌وری جزیی، بهره‌وری کل عوامل و بهره‌وری کلی ارایه شده است. در سال 1976 توسط سیگل بهره‌وری به عنوان مجموعه‌ای از نسبتهای ستانده به نهانده مطرح شده است. در سال 1979 توسط سامانتا بهره‌وری کل به صورت نسبت ستانده‌های ملموس به نهاده‌های ملموس ارایه شده است. مفهوم امروزی بهره‌وری پس از جنگ جهانی دوم، ابعاد وسیعتری یافته است زیرا با حضور دولتها و برنامه‌ریزی در برقراری کنفرانس‌ها و کمیته‌های بین المللی، حرکت‌ها شتاب قابل توجهی به خود گرفته است. برخی از حرکتهای گسترده و بین‌المللی برای آغاز انقلاب بهره‌وری به شرح ذیل قابل دسته‌بندی می‌باشد:

کنفرانس بهره‌وری واشنگتن، شورای بهره‌وری آنگلوآمریکن در بریتانیا، کنفرانس‌های متعدد دفتر برنامه تجهیزات صنعتی فرانسه، کنفرانس سال 1961 ایتالیا با حضور چهل اقتصاد دان شرق و غرب، گردهمایی پژوهشی بهره‌وری در سریلانکا در سال 1982، نخستین سمپوزیوم بین المللی بهره‌وری در سال 1985 در توکیو، نشست سالانه سازمان بهره‌وری آسیایی.

پیشینه و مبانی نظری بهره وری و راههای افزایش سطح آن در …

بهره وری و راههای افزایش سطح آن در سازمان,پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه نظری بهره وری و راههای افزایش سطح آن در سازمان,پیشینه و مبانی نظری بهره وری و راههای افزایش سطح آن در سازمان,پیشینه ومبانی نظری,پیشینه ومبانی نظری بهره وری و راههای افزایش سطح آن در سازمان,مبانی نظری,مبانی نظری بهره وری و راههای …

مبانی نظری بهره وری و راههای افزایش سطح آن در سازمان | …

بهره وری و راههای افزایش سطح آن در سازمان,پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه نظری بهره وری و راههای افزایش سطح آن در سازمان,پیشینه و مبانی نظری بهره وری و راههای افزایش سطح آن در سازمان,پیشینه ومبانی نظری,پیشینه ومبانی نظری بهره وری و راههای افزایش سطح آن در سازمان,مبانی نظری,مبانی نظری بهره وری و راههای […]

پیشینه و مبانی نظری بهره وری و راههای افزایش سطح آن در …

پیشینه و مبانی نظری بهره وری و راههای افزایش سطح آن در سازمان جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس …

دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری بهره وری در سازمان – …

۱۸ آذر ۱۳۹۶ – دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری بهره وری در سازمان: واژه بهره وری برای نخستین بار به وسیله ی فرانسوا کنه ریاضیدان و اقتصاددان طرفدار مکتب فیزیوکراسی ( حکومت … ج) بهره وری در سطح ملی افزایش بهره وری تنها راه توسعه اقتصادی کشورها بوده و بهبود آن موجب ارتقاء سطح رفاه زندگی یک ملت می شود. یکی از …

پيشينه نظري بهره وری در سازمان pdf – سیستم بازاریابی …

۱۶ دی ۱۳۹۶ – مبانی نظری و ادبیات تحقیق بهره وری سازمانی,مباني نظري بهره وری در سازمانهای دولتی,پيشينه تحقيق مقاله بهره وری سازمان,پيشينه پژوهش افزایش بهره وری در محیط کار,چارچوب نظري بهره وری در سازمان چیست؟,پيشينه نظري بهره وری در سازمان pdf. جهت اتصال به سایت اصلی و دانلود مستقیم فایل از آن سایت، بر روی …

مبانی نظری بهره وری|earth

پیشینه ومبانی نظری پژوهش بهره وری. … توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همرا با منبع نویسی درون متنی … اما تحقیق درباره چگونگی افزایش بهره‌‌وری بطور سیستماتیك و در چارچوب مباحث علمی تحلیلی از حدود 230سال پیش به این طرف به طور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری نیروی انسانی (فصل 2)

لغت بهره وری از نظر ادبی حاصل مصدر است که از واژه ی بهره ور مشتق شده است و کلمه ی بهره ور به استناد فرهنگ فارسی معین به معنای بهره بردن، با فایده بودن، سود … 2), انسانی, بهره, بهره وري نيروي انساني, پیشینه, تحقیق, دانلود مباني نظري بهره وری نیروی انسانی, عوامل مؤثّر بر ارتقاي بهره وري در سازمان, عوامل مؤثّر بر افزايش بهره وري, …

[DOC]بهره وری نیروی انسانی – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

عوامل مؤثر بر عملکرد در سطح سازمانی عبارت اند از:ساختار سازمانی، محیط سازمانی، سیاستها، رویه های سازمانی و فرهنگ سازمانی(رابینز، 1377). …. گزارشهای حاصل از پژوهشهای تعالی(1374)نیز بیانگر آن بوده اند که بین کیفیت زندگی کاری به عنوان یکی از عوامل افزایش بهره وری و عملکرد کارکنان و رضایت ارباب رجوع رابطه معناداری وجود …

[PDF]بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان …

و سطح متغيرهای مربوط به عوامل بالقوه موثر بر بهره وری به ازای 108 كارشناس ارشد مالياتی شرق تهران. اندازه گيری شده است. …. مبانی نظر تحقيق و روش تحقيق به ترتيب … كياكجوری. 1385. فردی، سازمانی و محيطی. بررسی موانع ارتقاء. بهره وری نيروی انسانی. در سازمان های دولتی. نظری. 1387. انگيزشی، آموزش كاربردی و عمومی، مشاركت در.

شیوا فایل دانلود تحقیق و بررسی شیوه های افزایش بهره وری …

کارشناس بهره وری مبانی نظری و پیشینه پژوهش مبانی نظری پژوهش تاریخچه بهره وری تعریف لغوی بهره‌وری تعریف بهره‌وری تعریف کاربردی بهره وری بهره‌وری از دیدگاه سیستمی ب بهره‌وری از دیدگاه ژاپنی ج- رویکرد اقتصادی بهره وری سطوح بهره‌وری الف بهره وری فردی پ بهره وری در سازمان ب بهره‌وری در خانه ت- بهره وری در سطح ملی

پیشینه و مبانی نظری آمیخته های بازاریابی سبز وتاثیر آن در سودآوری وفروش

پیشینه و مبانی نظری آمیخته های بازاریابی سبز وتاثیر آن در سودآوری وفروش

پیشینه ومبانی نظری تحقیق آمیخته های بازاریابی سبز
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 56
فرمت فایل docx
حجم فایل 187 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 97

پیشینه و مبانی نظری آمیخته های بازاریابی سبز وتاثیر آن در سودآوری وفروش

فروشنده فایل

کد کاربری 3349

کاربر

پیشینه و مبانی نظری آمیخته های بازاریابی سبز وتاثیر آن در سودآوری وفروش

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرست

بخش اول: مبانی نظری 16

1-2- مقدمه 16

2-2- مسئولیت اجتماعی 17

3-2- مفهوم و تعاریف بازاریابی و بازاریابی سبز 19

4-2- مفاهیم سبز مستتر در بازاریابی سبز 23

5-2-استراتژی های بازاریابی و بازاریابی سبز 23

6-2-آمیخته های بازاریابی سبز 25

1-6-2- محصول سبز…………….. 25

2-6-2- قیمت سبز……………. 26

3-6-2- ترویج سبز :………… 26

4-6-2- توزیع سبز…………………. 26

7-2- عصرهای بازاریابی سبز 27

8-2- فرآیند سبز شدن 29

9-2 – پنج مورد بازاریابی سبز 31

10-2- سطوح بازاریابی سبز 34

11-2- بازاریابی تجاری 35

12-2- طبقه بندی مفهوم بازاریابی سبز از چشم‌اندازهای مختلف 37

1-12-2- چشم‌انداز محصول‌محور 37

2-12-2- چشم‌انداز هدف….. 37

3-12-2- چشم‌انداز استراتژی 39

1-3-12-2- استراتژی بازار سبز 40

13-2- عوامل تاثیرگذار در توسعه مفهوم بازاریابی سبز 51

14-2- دلایل اتخاذ بازاریابی سبز 54

15-2- روش‌های سبز شدن 57

16-2- تاثیر صاحبان منافع بر استراتژی های بازاریابی سبز 66

17-2- چالش های بازاریابی سبز 67

18-2- مزیت های بازاریابی سبز 68

19-2- پیامدهای هزینه یا سود 68

20-2- روشهای علاقمند کردن افراد به بازاریابی سبز 69

21-2- بازاریابی سبز به عنوان یك فلسفه رایج 70

22-2- مدل تركیب بازاریابی سبز 77

بخش دوم: پیشینه تحقیق 79

3-2- پیشینه و تاریخچه بازاریابی سبز 79

1-3-2- موفقیت سبز…………….. 81

2-3-2- کسب و کار سبز امروزی 82

4-2- مدل 3C اوهما 86

5-2- نتیجه‌‌گیری …………………………………………………………………………………………………………87

بخش اول: مبانی نظری

1-2- مقدمه

شاید كسی تصور نمی‌كرد كه روزی بازاریابی علاوه بر سودآوری و فروش، نگران سلامت مصرف كننده نیز باشد. اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف كنندگان، شركتها را بر آن داشت كه در سلامت جسمانی و روانی و پاكیزگی محیط مصرف كنندگان نیز تأمل كنند. به هر حال به مرور زمان مفاهیمی نظیر بازاریابی سبز، بازاریابی محیطی و اجتماعی برای عمل به مسئولیت اجتماعی بنگاهها وارد ادبیات بازاریابی شد. این روزها چنین به نظر می‌رسد كه هر محصولی علت اجتماعی خاصی دارد. در حال حاضر بازاریابی براساس ملاحظات اجتماعی و محیطی یكی از مهمترین ‌ فعالیتهای شركتها شده است. از نخستین سالهای دهه 80 بازاریابی بر اساس ملاحظات اجتماعی و محیطی شهرت زیادی یافته است (كاتلر و آرمسترانگ، 1999،ص127). یكی از حیطه‌های بازرگانی كه در مسائل محیطی بحث زیادی را در مطبوعات به خود اختصاص داده بازاریابی سبز است. به نظر می‌رسد تمامی مصرف كنندگان چه فردی و چه صنعتی در مورد محیط زیست آگاهتر و علاقمندتر شده‌اند.

در مطالعه‌ای كه در سال 1992 در 16 كشور توسط اتمن انجام گرفت بیش از 50درصد مصرف كنندگان در هر كشور بیان كردند كه نسبت به محیط زیست علاقه مند و دلواپس شده‌اند. همچنین در مطالعه‌ای كه در سال 1994 در استرالیا انجام شد، نتایج نشان داد كه 84درصد افراد معتقد بودند كه در برابر محیط مسئولند. این افراد بیان كردند كه رفتارشان را كه شامل رفتار خرید است به خاطر مسائل محیطی اصلاح كرده‌اند.(گرنت،2005، ص 97)

بازاریابی سبز که آن را بازاریابی پایدار نیز نامیده‌اند یك روند جالب است كه امروزه در كشورهای در حال توسعه خرده فروشان نیز آن را شروع كرده‌اند. كاتب و هلسن بیان می‌كنند كه بازاریابی سبز برنامه‌های دولت را تقویت می‌كند (كاتب و هلسن، 2004). «باوی» و «سیل» بر این باورند كه ارزشهای اجتماعی همانند دیگر عناصر محیط بازاریابی طی زمان تغییر می‌كنند. پس به منظور حصول اطمینان از موفقیت، بازاریابان و محصولاتشان باید همراه و هماهنگ با جامعه تغییر یابند.

پیشینه و مبانی نظری آمیخته های بازاریابی سبز وتاثیر آن در …

آمیخته های بازاریابی سبز و تاثیر آن در سودآوری و فروش,پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه نظری تحقیق آمیخته های بازاریابی سبز,پیشینه و مبانی نظری آمیخته های بازاریابی سبز وتاثیر آن در سودآوری وفروش,پیشینه ومبانی نظری,پیشینه ومبانی نظری تحقیق آمیخته های بازاریابی سبز وتاثیر آن در سودآوری …

پیشینه و مبانی نظری آمیخته های بازاریابی سبز وتاثیر آن در …

قیمت فایل فقط ۲۷,۰۰۰ تومان. خرید. پیشینه و مبانی نظری آمیخته های بازاریابی سبز وتاثیر آن در سودآوری وفروش. جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر. پیشینه داخلی و …

پیشینه و مبانی نظری آمیخته بازاریابی – فایل ناب؛ دانلود …

۹ دی ۱۳۹۶ – پیشینه ومبانی نظری آمیخته بازاریابی … توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) … همچنین با بررسی و تحلیل عوامل درون سازمانی و مرتبط با محصول، از جنبه های گوناگون مدیریتی، مالی، كیفی محصول و بازاریابی كه تأثیر گذار و تعیین كننده می‌باشند، تلاش می‌گردد تا مقایسه ای …

پیشینه-تحقیق-و-مبانی-نظری – جهرم فان

توضیحات دانلود · پیشینه و مبانی نظری آمیخته های بازاریابی سبز وتاثیر آن در سودآوری وفروش · پیشینه و مبانی نظری آمیخته های بازاریابی سبز وتاثیر آن در سودآوری وفروش. قیمت: 27,000 تومان. توضیحات دانلود · پیشینه و مبانی نظری ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری · پیشینه و مبانی نظری ریسک اعتباری و مصداق آن …

پیشینه و مبانی نظری آمیخته های بازاریابی سبز وتاثیر آن در …

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ – دانلود مقالات دیگر ———————————————————————————————————————– پیشینه و مبانی نظری آمیخته های بازاریابی سبز وتاثیر آن در سودآوری وفروش دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 187 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 97 پیشینه ومبانی نظری تحقیق …

بررسی تاثیر آمیخته های بازاریابی سبز بر خرید سبز – …

لذا در این تحقیق سعی شده است تا از طریق پرداختن به بازاریابی سبز و موارد سازنده آن، اهمیت این مطلب در میزان خرید از رستوران های عرضه کننده محصولات سبز بررسی شود تا میزان و جایگاه این متغیر کلیدی در عرصه صنایع غذایی مشخص شود. ۲ ) مبانی نظری ۱-۲) آمیخته های بازاریابی سبز لغت “سبز” به عنوان یک نماد که نشان دهنده …

بررسی تأثیر استراتژی بازاریابی سبز بر بهبود نشان …

بررسی تأثیر استراتژی بازاریابی سبز بر بهبود نشان تجاری -مطالعه موردي-شرکت لبنياتي مانيز در اسلام آباد غرب. 49.000تومان. تعداد. افزودن به سبد خرید … 2-2- مبانی نظری پژوهش… 15. 2-3- پیشینه پژوهش: 39 … بررسي تأثیر آميخته بازاريابي سبز بر تصميم خريد سبز مصرف‌کنندگان. فصل‌نامه علمي- پژوهشي تحقيقات …

[PDF]: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ) ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑ

۲۱ تیر ۱۳۹۰ – ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈـﺮي آﻣﻴﺨﺘـﻪ ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ ﺳـﺒﺰ و. ﺧﺮﻳﺪ ﺳﺒﺰ ﻣﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪه، ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آن، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اي ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و داده. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺟﻤـﻊ. آوري ﮔﺮدﻳـﺪ . در. ﻧﻬﺎﻳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻫﺮ. ﻳﻚ از اﺑﻌﺎد. ﺗﺒﻠﻴﻎ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﻗﻴﻤﺖ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﺒﺰ ﻣﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪه اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري دارﻧﺪ، در …

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – ترجمه فا

جدیدترین مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه ترجمه + خرید ترجمه آماده تایپ شده با فرمت ورد رشته های مدیریتی. … آگاهی و اجرای مفاهیم سبز در آمیخته‌ بازاریابی: یک مورد از کشور مالزی (نشریه الزویر) The Awareness And Implementation of Green Concepts In Marketing Mix: A Case of Malaysia ♢️

مقالات ISI بازاریابی رابطه مند یا رابطه ای : 38 مقاله انگلیسی …

بازاریابی رابطه مند به دنبال برقراری چنان روابطی با مشتریان هدف است که مجدداً در آینده از او (شرکت) خرید کنند و دیگران را نیز به این کار ترغیب کنند. بهترین رویکرد جهت حفظ و نگهداری … پیشنهاد یک مدل موفقیت اتحاد اجتماعی از دیدگاه بازاریابی رابطه ای: مطالعه متا تحلیلی از مبانی نظری. کد مقاله : 42578. فرمت PDF. 16 صفحه.

پیشینه و مبانی نظری ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری

پیشینه و مبانی نظری ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری

پیشینه ومبانی نظری ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 48
فرمت فایل docx
حجم فایل 154 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 49

پیشینه و مبانی نظری ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری

فروشنده فایل

کد کاربری 3349

کاربر

پیشینه و مبانی نظری ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرست

مقدمه 10

2-1- ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری. 11

2-2- ضرورت مدیریت ریسک اعتباری. 11

2-2-1- افزایش ساختاری در تعداد و میزان ورشکستگیها: 11

2-2-2- کاهش در ارزش وثیقه ها: 11

2-2-3- افزایش مشتقات خارج از ترازنامه : 11

2-2-4- فناوری پیشرفتهای صورت گرفته در سیستمهای رایانه ای و فناوری اطلاعات: 11

2-2-5- الزام کمیته بال مبنی بر پیاده سازی چهارچوب سرمایه: 12

2-3- انواع ریسک های بانکی. 12

2-3-1- ریسک بازار محصول. 12

2-3-2- ریسک بازار سرمایه 13

2-3-3- ریسک اعتباری. 13

2-3-4 ریسک عملیاتی. 14

2-3-5- ریسک بازار. 14

2-3-6- ریسک نرخ بهره 15

2-3-7- ریسک نرخ ارز. 15

2-3-8- ریسک نقدینگی. 15

2-3-9- ریسک قانونی. 16

2-3-10- ریسک منابع انسانی. 16

2-3-11- ریسک محصول. 16

2-4- رویکردها و ابزارهای مدیریت ریسک در بانک… 16

2-4-1- حذف و اجتناب.. 17

2-4-2- انتقال ریسک… 17

2-4-3- نگهداری و اداره نمودن ریسک… 17

2-4-3-1- افزایش تنوع. 18

2-4-3-2- بیمه کردن. 18

2-4-3-3- نگهداری سرمایه 18

2-5- اصول سیاست گذاری مطلوب تسهیلات.. 19

2-5-1- محدودیتهای جغرافیایی : 19

2-5-2- تمرکز اعتبارات.. 19

2-5-3- توزیع موضوعی تسهیلات.. 19

2-5-4- انواع تسهیلات.. 20

2-5-5- سر رسید تسهیلات.. 20

2-5-6- قیمت گذاری تسهیلات.. 20

2-5-7- بازنگریهای دوره ای نرخ سود انواع تسهیلات.. 20

2-5-8 اختیارات اعطای تسهیلات.. 21

2-5-9- حداکثر میزان تسهیلات قابل اعطا با توجه به وثیقه های تضمینی. 21

2-5-10- گزارش دهی. 21

2-5-11- اطلاعات مالی. 22

2-6- سیاست های مدیریت ریسک اعتباری نسبت به ارگان های حقوقی و حقیقی. 22

2-7- فرآیندهای عملیاتی. 23

2-7-1- شفافیت عمومی. 24

2-7-2- غربال کردن. 25

2-7-3- نظارت بر وام گیرندگان حقوقی و حقیقی. 25

2-7-4- رابطه بلند مدت با مشتریان حقیقی و حقوقی. 26

2-7-5- تعهدات وام 27

2-7-6- وثیقه 27

2-7-7- موجودی جبرانی. 27

2-7-8- سهمیه بندی اعتباری. 28

8-2 مطالبات معوق. 28

9-2-عوامل موثر بر پیدایش مطالبات سررسید گذشته و معوق. 30

1-9-2-عوامل درون سازمانی: 31

2-9-2-عوامل برون سازمانی: 31

10-2-نحوه طبقه بندی مطالبات سررسید گذشته و مطالبات معوق در بانک صادرات.. 32

11-2- نحوه شناسایی زیانهای ناشی از مطالبات بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ج.1.1. 33

1-11-2ذخیره عمومی. 33

2-11-2ذخیره اختصاصی. 34

12-2نحوه انتقال بدهی مشتریان به سر فصل مطالبات در بانک صادرات ایران: 34

13-2 عوامل تاثیر گذار در کاهش مطالبات معوق. 35

1-13-2 اطلاعات اعتباری. 35

2-13-2- شناخت و ارزیابی مشتریان. 35

3-13-2کنترل مصرف اعتبارات.. 36

4-13-2 ارزیابی موافقت های کارشناسان تسهیلاتی. 36

2-13-2 پاسخ گویی مدیران. 36

6-13-2 نرخ جریمه 36

7-13-2 آموزش کارکنان. 36

14-2عوامل موثر در افزایش مطالبات معوق. 36

1-14-2 عدم بررسی بر آورد واقعی نیاز مالی متقاضیان هنگام اعطای تسهیلات به انها از سوی ارکان اعتباری 36

2-14-2- فقدان مدیریت ریسک(خطرپذیری) ناظر بر بهبود عملکرد اعتباری بانک در خصوص رتبه بندی مشتریان اعتباری. 37

3-14-2- ملاک قرار نگرفتن مولفه میزان مطالبات ایجادی و وصول شده در دوره تصدی مسئولان شعب به عنوان یکی از شرایط ارتقای شغلی آنان. 37

4-14-2- اعمال نکردن صحیح و به موقع دستورالعمل اجرایی مطالبات معوق. 38

5-14-2اعمال نکردن نظارت استطلاعی (نظارت آگاهانه)بر روند مصرف تسهیلات توسط مسئولان ذی ربط 38

6-14-2- رعایت نکردن دقت لازم در خصوص وضعیت مالی و اعتباری یا ضامنین. 38

7-14-2- فقدان بانک اطلاعاتی در سطح شبکه بانکی کشور. 38

8-14-2- شرط قایل شدن غیرواقعی و صوری در قرار دادهای بانکی موضوع اعطای تسهیلات.. 38

15-2- راهکارهای عملی وصول مطالبات.. 39

1-15-2شفاف سازی کلیه پرونده های موضوع مطالبات معوق از حیث اطلاعات تسهیلاتی و اقدامات حقوقی و مکانیزه کردن دوایر حقوقی مناطق. 39

2-15-2- تقویت نیروی کارشناس برای دوایر حقوقی مناطق و استان ها 39

3-15-2- به کارگیری وکلای بخش خصوصی در راستای وصول مطالبات.. 39

4-15-2- تشکیل کمیته های مطالبات معوق. 39

5-15-2- به کارگیری کارکنان بازنشسته بانک در جریان وصول مطالبات.. 40

6-15-2 بخشش جریمه تاخیر تادیه در بخش مسکن. 40

7-15-2بسیج همت گروهی کاکنان به خصوص فراخوان نیروهای ستادی مناطق و استان ها در راستای وصول مطالبات.. 40

16-2امتیاز دهی اعتباری. 40

1-16-2ضرورت و اهداف امتیاز دهی اعتباری. 41

2-16-2 مزایا و معایب امتیازدهی اعتباری. 42

17-2 اطلاعات مورد نیاز برای بر آورد مدل امتیاز دهی اعتباری. 44

1-17-2معیار6c. 45

2-17-2معیارLApp. 47

18-2فنون اندازه گیری ریسک اعتباری. 49

19-2پیشینه پژوهش.. 51

مقدمه

ریسک اعتباری ریسکی است که از نکول و قصور طرف قرارداد ، یا در حالتی کلی تر ریسکی است که از « اتفاقی اعتباری» به وجود می آید . به طور تاریخی این ریسک معمولا در مورد اوراق قرضه واقع می شد، بدین صورت که قرض دهنده ها از بازپرداخت وامی که به قرض گیرنده داده بودند، نگران بودند . به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ریسک نکول هم می گویند .

ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می گیرد که طرف قرارداد ، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد . تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود

ضررهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند . به طور کلی تر ریسک اعتباری را می توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می افتد ، بیان کرد . رخداد اعتباری زمانی واقعی شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند ، ریسک اعتباری یکی از مهم ترین عوامل تولید ریسک در بانک ها و شرکت های مالی است . این ریسک از این جهت ناشی می شود که دریافت کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند . در اندازه گیری ریسک اعتباری مشخصه ای را باید اندازه گرفت که تعبیرهای مختلفی از آن می شود کرد : ریسک نکول ، ریسک کاهش رتبه به ریسک نرخ بهره ، ریسک تفاوت نرخ بهره


2-1- ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری

دلایل متعددی از جمله تغییرات و نوسانات (عدم قطعیت در پیش بینی روند واقعی) نرخهای ارز ، بهره و تورم برای بروز ریسک در بانکها و موسسات مالی وجود دارد ، اما شایان ذکر است که ریسک اعتباری بزرگترین ریسک مرتبط با فعالیتهای مالی و بانکی است ، هرچند منابع مختلفی برای بروز ریسک اعتباری در سراسر فعالیتهای بانک وجود دارد ، با این حال تسهیلات ، بزرگترین و بدیهی ترین منشأ ایجاد ریسک اعتباری برای اغلب بانکهاست.

شایان ذکر است بانکها علاوه بر اعطای وام به طور فزاینده ای از طریق ابزارهای مختلف مالی مانند معاملات بین بانکی ، تأمین مالی تجاری ، معاملات ارزی ، اوراق قرضه ، سهام عادی ، معاملات اختیار، قبول تعهدات ، صدور ضمانت نامه و تسویه معاملات با ریسک اعتباری (ریسک طرف معامله) مواجه اند ، لذا مدیریت ریسک اعتباری به ماهیت و پیچیدگی فعالیتهای اعتباری بانکها بستگی دارد ، این درحالی است که مؤسسات مالی در طول سالها به علتهای مختلفی از جمله فقدان یک استاندارد اعتباری مناسب برای گیرندگان تسهیلات ، مدیریت ضعیف پور تفوی ریسک و بی توجهی به تغییرات شرایط اقتصادی با مشکلات و سختیهای زیادی مواجه بوده اند .

2-2- ضرورت مدیریت ریسک اعتباری

2-2-1- افزایش ساختاری در تعداد و میزان ورشکستگیها:

آمارها نشان دهنده ی افزایش تعداد ورشکستگیها به طور دائمی و معنادار در سطح جهان است که با توجه به افزایش رقابت جهانی استفاده از تحلیلهای ریسک اعتباری اهمیت بیشتری می یابد .

2-2-2- کاهش در ارزش وثیقه ها:

هم زمانی بین بحرانهای بدهی در آسیا و روسیه و بحرانهای بانکی در کشورهای توسعه یافته ، مانند سوئیس و ژاپن ، همچنین بحران اخیر آمریکا که می توان گفت آثار آن حتی به کشورهای با اقتصاد تا حدودی بسته نیز در حال سرایت است ، نشان می دهد که پیش بینی ارزش اموال غیرمنقول ، مانند مستغلات ، بسیار مشکل است (منظور مستغلاتی است که به عنوان وثیقه گرفته می شود) همچنین هر چه ارزش وثیقه کمتر و نامطمئن تر باشد ، تسهیلات دهی هم ریسک دارتر خواهد بود .

2-2-3- افزایش مشتقات خارج از ترازنامه :

به علت توسعه یکباره و گسترده بازار مشتقات و افزایش خطر اعتباری یا ریسک شرکا نیاز به تحلیلهای ریسک اعتباری بیشتر شده است .

2-2-4- فناوری پیشرفتهای صورت گرفته در سیستمهای رایانه ای و فناوری اطلاعات:

برای مثال توسعه بانکهای اطلاعاتی جامع از تسهیلات مشتریان این امکان را به بانکها می دهد که از روش های مدل سازی پر قدرت و مدرن برای تحلیل ریسک اعتباری استفاده کنند .

2-2-5- الزام کمیته بال مبنی بر پیاده سازی چهارچوب سرمایه:

علی رغم اهمیت موارد قبل ، انگیزه اصلی و عمده بانکها برای توسعه مدلهای ریسک اعتباری جدید الزام کمیته بال مبنی بر پیاده سازی چهارچوب کفایت سرمایه است بانکهای بزرگ آمریکا در اوایل سال 1998 از سوی کمیته بال اجازه استفاده از مدلهای داخلی ریسک را به جای مدلهای استاندارد شده پیشنهادی کمیته بال پیدا کردند . البته علی رغم محدودیتهایی که مدلهای داخلی دارند ارزش در معرض خطر و همبستگی بین داراییها را به دقت محاسبه می کنند . (مدیریت ریسک اعتباری- فلاح شمس و رشنو)

2-3- انواع ریسک های بانکی

بانک ها با توجه به نوع فعالیت های خود در معرض محدوده وسیعی از انواع ریسک ها می باشند . ریسک فعالیت های بانکی در کل به دو دسته ریسک درون سازمانی و ریسک برون سازمانی تقسیم بندی می شود . در مورد ریسک فعالیت های اقتصادی یا درون سازمانی باید اذعان داشت که هر عمل اقتصادی از بدو فعالیت تا پایان کار اداری میزان معینی ریسک می باشد . ریسک فعالیت اقتصادی در بانکداری شامل ریسک مالی ، تجاری ، نقدینگی ، اعتباری ، ریسک ساختار درآمدها و هزینه ها و ریسک ناشی از ساختار دارایی ها و بدهی های بانک می باشد . این گونه ریسک ها را از طریق مدیریت صحیح می توان حذف نمود . ریسک برون سازمانی ناشی از فعالیت اقتصادی بانک ها نبوده بلکه ناشی از شرایط محیطی سیاسی و اقتصادی می باشد . از مهم ترین ریسک های برون سازمانی می توان به ریسک سیاسی و ریسک قانونی اشاره نمود . (مدیریت ریسک اعتباری-فلاح شمس و رشنو)

پیشینه و مبانی نظری ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت …

پیشینه و مبانی نظری ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری. جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر. پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه.

پیشینه و مبانی نظری ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت …

پیشینه و مبانی نظری ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه …

پیشینه و مبانی نظری ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت …

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ – دانلود مقالات دیگر ———————————————————————————————————————– پیشینه و مبانی نظری ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 154 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 49 پیشینه ومبانی نظری ریسک اعتباری …

پیشینه-و-مبانی-نظری-ریسک-اعتباری-و-مصداق-آن-در-صنعت-بانکداری

محصولاتی که دارای عبارت ‘پیشینه-و-مبانی-نظری-ریسک-اعتباری-و-مصداق-آن-در-صنعت-بانکداری’ هستند. پیشینه و مبانی نظری ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری · پیشینه و مبانی نظری ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری. قیمت: 27,000 تومان. توضیحات دانلود · صفحه اصلی · لیست محصولات · درباره ما · تماس با …

پیشینه-تحقیق-و-مبانی-نظری – جهرم فان

پیشینه و مبانی نظری ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری. قیمت: 27,000 تومان. توضیحات دانلود · پیشینه و مبانی نظری فناوری اطلاعات و سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا · پیشینه و مبانی نظری فناوری اطلاعات و سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا. قیمت: 27,000 تومان. توضیحات دانلود · پیشینه و مبانی نظری تاثیر هوش …

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ریسک اعتباری و مصداق آن در …

متن مبانی نظری وپیشینه تحقیق ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکدار مابین تمامی مطالب و اخبار از هزاران سایت و وبلاگ فارسی جستجو و نتایج زیر به دست آمده است. هیچ یک از عناوین … مبانی نظری وپیشینه تحقیق آمیخته بازاری مبانی نظری و پیشینه تحقیق آمیخته بازاری ، در قالب فایل word و درحجم 67 صفحه. در دنیای …

دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق ریسک اعتباری با فرمت ورد …

۲۹ آذر ۱۳۹۶ – … رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی منابع فارسی کامل منابع انگلیسی کامل ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید. مقدمه 10 2-1- ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری .

مبانی نظری و پیشینه ريسك اعتباري – گناباد دانلود

۸ آذر ۱۳۹۶ – مبانی نظری و پیشینه ریسک اعتباری. 49 صفحه. همراه با منابع. مقدمه 10. 2-1- ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری. 11. 2-2- ضرورت مدیریت ریسک اعتباری. 11. 2-2-1- افزایش ساختاری در تعداد و میزان ورشکستگیها: 11. 2-2-2- کاهش در ارزش وثیقه ها: 11. 2-2-3- افزایش مشتقات خارج از ترازنامه : 11. 2-2-4- …

[XLS]کل پایان نامه های دفاع شده – مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی …

منظور از الگو، الگوی نظری است که دربردارنده مبانی نظری، اصول و راهکارهای خاصی بوده و شکل عملی آن از مقتضیات زمان و مکان همچون محدودیت‌صها و فضای تحریم، تنگناهای …… 161, 209, تحليل مقايسه‌اي مديريت ريسك اعتباري بر اساس محاسبه ارزش مخاطره‌اي در بانك رفاه كارگران در قبل و بعد از قانون بانكداري بدون ربا», صادقي شاهداني مهدي …

پیشینه-تحقیق-ریسک-اعتباری-و-مصداق-آن-در-صنعت-بانکداری

ورود همکار تبلیغ کننده · ثبت نام همکار تبلیغ کننده. بلوک کد اختصاصی. محصولاتی که دارای عبارت ‘پیشینه-تحقیق-ریسک-اعتباری-و-مصداق-آن-در-صنعت-بانکداری’ هستند. مبانی نظری وپیشینه تحقیق ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری · مبانی نظری وپیشینه تحقیق ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری.

پیشینه و مبانی نظری فناوری اطلاعات و سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا

پیشینه و مبانی نظری فناوری اطلاعات و سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا

پیشینه ومبانی نظری فناوری اطلاعات وسبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 44
فرمت فایل docx
حجم فایل 299 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50

پیشینه و مبانی نظری فناوری اطلاعات و سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا

فروشنده فایل

کد کاربری 3349

کاربر

پیشینه و مبانی نظری فناوری اطلاعات و سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرست

2-1- فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………..

2-1-1- تعریف فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………..

2-1-2- ابعاد فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………….

2-1-3- روند کاربرد فناوری اطلاعات………………………………………………………………………….

2-1-4- اهمیت فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………..

2-1-5- ضرورت وجود زیر ساخت هایی برای فناوری اطلاعات…………………………………………………

2-1-6- مزایای فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………

2-1-7- تاثیرات فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….

2-1-8- گام ھای مورد نیاز برای توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمانی…………………………………

2-1-9- عوامل یا موانع موثر بر توسعه فناوری اطلاعات…………………………………………………………

2-1-10- عوامل موفقیت استقرار تیم های اطلاعاتی……………………………………………………..

2-1-11- عوامل شکست استقرار تیم های اطلاعاتی………………………………………………………

2-1-12- مشکلات ایران و کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………

2-1-13- موانع پذیرش فناوری نوین…………………………………………………………………….

2-2-1- تعریف سبک رهبری…………………………………………………………………………………….

2-2-2- سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا…………………………………………………………………….

2-2-3- تعاریف رهبری………………………………………………………………………………………….

2-2-4- نظریه رهبری تحول گرابس…………………………………………………………………………….

2-2-5- نقاط ضعف و قوت سبک رهبری تحول گرا…………………………………………………………….

2-2-6- سبک رهبری تعامل گرا………………………………………………………………………………….

2-2-7- تفاوت­های رهبری تحول گرا و تعامل گرا……………………………………………………………….

2-3-1- پذیرش تکنولوژی اطلاعات……………………………………………………………………………..

2-3-2- پذیرش تکنولوژی……………………………………………………………………………………….

2-3-4- مدل های موجود در ارتباط با پذیرش فناوری…………………………………………………………….

2-3-5- تعریف درک سودمندی و درک سهولت………………………………………………………………….

2-3-6- پذیرش و مقاومت………………………………………………………………………………………

2-3-7- عوامل موفقیت و شکست کاربرد تکنولوژی اطلاعات در سازمان های دولتی ایران………………………..

2-4-1- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….

2-1- فناوری اطلاعات

واژه فناوری اطلاعات از اواخر دهه 1970 برای اشاره به استفاده از کامپیوتر برای کار با اطلاعات ابداع شد می توان گفت که این فناوری تمامی گونه های کامپیوتر، سخت افزار؛ نرم افزار و همچنین شبکه های ارتباط بین دو کامپیوتر با یک ابر کامپیوتر و یک اداره تا شبکه های گسترده در جهان را شامل می شود. بررسی ها نشان می دهد در سال 1965 اطلاعات و ارتباطات حدود 5 % هزینه سرمایه گذاری شرکت ها را به خود اختصاص داده این رقم در 1980 به 15 % و در پایان سال 1990 به 50 % کل سرمایه گذاری شرکت ها رسید که این روند حاکی از اهمیت فناوری اطلاعات در کسب و کار است که یک مزیت استراتژیک برای سازمان ها محسوب می شود (رشیدی،2006)

در عصر فناوری اطلاعات سازمان ها به سازمان ها الکترونیکی تبدیل شده اند و کارکنان خارج از فضای فیزیکی به فعالیت مشغول اند علاوه بر این تغییرات فناوری و نیروی بی حد و مرز اینترنت باعث شده است که مشتریان بیش از گذشته به سازمان نزدیک شوند (فیاضی، 2007).

در عصر اطلاعات بر عکس صنعت که کار ها تکراری بود و حضور فیزیکی کارکنان در محل کار ضروری می نمود کارمندان می توانند کار خود را در هر زمان و مکانی انجام دهند و بخش عمده کار بدون سرپرستی و به عنوان عضوی از یک تیم به انجام می رسد. عصر اطلاعات منجر به استقلال کار از فضا و زمان گردیده و در بعد ساختار اجتماعی نیز تحقیقات از گرایش ساختار اجتماعی به سوی ساختار ارگانیک حکایت دارد (وارث ،1380)

2-1-1- تعاریف فناوری اطلاعات

واژه فناوری اطلاعات اولین بار توسط لویت و وایزلر (Leavitt & Whisstler) در سال (1985) به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیم گیری ها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شد. از فناوری اطلاعات برداشت های مختلفی وجود دارد و همین برداشت ها موجب گردیده تا تصاویر متفاوتی از آن در مجامع مختلف ارائه شود (صرافی زاده 1383 ، 16).

*فناوری اطلاعات را مانند دیگر فناوری ها می توان به روابط میان سخت افزار، نرم افزار، شبکه و توانایی ها و اقداماتی که از این ابزارها ناشی می شود، تعریف کرد. فناوری اطلاعات نه تنها به انجام پردازه های دقیق و صحیح به رشد اتوماسیون کمک می کند بلکه از طریق ارائه اطلاعات در زمینه های مختلف فعالیت سازمان ثروت جدیدی را برای سازمان به همراه می آورد. این امر وجه تمایز فناوری اطلاعات با سایر فناوری های مورد بهره برداری در سازمان است. فناوری اطلاعات نه تنها به توانایی های پردازش داده ها توسط رایانه بلکه به مهارت های انسانی و مدیریتی در بهره برداری از آن ها دلالت دارد. بنابراین فناوری اطلاعات نه تنها شامل رایانه و دیگر تجهیزات بلکه توانایی ها و اقدامات در نحوه انجام کار می شود

(صرافی زاده ،1383 ، 16 ).

پیشینه و مبانی نظری فناوری اطلاعات و سبک رهبری تحول گرا …

پیشینه و مبانی نظری فناوری اطلاعات و سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای …

پیشینه و مبانی نظری فناوری اطلاعات و سبک رهبری تحول گرا …

برچسب: پیشینه و مبانی نظری فناوری اطلاعات و سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا. پیشینه و مبانی نظری فناوری اطلاعات و سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا. پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه نظری فناوری اطلاعات وسبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا,پیشینه و مبانی نظری فناوری اطلاعات و سبک رهبری تحول گرا …

مبانی نظری وپیشینه فناوری اطلاعات وسبک رهبری تحول گرا …

۷ شهریور ۱۳۹۶ – مبانی نظری وپیشینه فناوری اطلاعات وسبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا. پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد. ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد. در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.

[PDF]اي واﺳﻄﻪ ﮔﺮا ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ اﺛﺮ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل ﺷ

توسط صفایی شکیب – ‏2016
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ – ﮔﺮا ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺗ. ﺄ. ﺛﻴﺮ دارد؟ آﻳﺎ. رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل. ﮔﺮا راﺑﻄﻪ ﻣﻌ. ﻨـﻲ. داري. ﺑـﺎ. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻛﺎرﻛﻨﺎن. داﺷﺘﻪ. و. ﺑﺎﻋـﺚ. اﻓـﺰاﻳﺶ. ﻣﻴـﺰان. ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ. ﻛﺎرﻛﻨـﺎن. ﻣـ. ﻲ. ﺷـﻮد؟ در. ﻧﻬﺎﻳـﺖ، آﻳـﺎ. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﺎري و روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر، راﺑﻄﻪ ﺑـﻴﻦ رﻫﺒـﺮي ﺗﺤـﻮل. ﮔـﺮا و. ﺗﻌﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶ. ﺑﻨﻴﺎن را ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ. ﮔﺮي ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ؟ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ. رﻫﺒﺮي. ﺗﺤﻮل. ﮔﺮا. اﺧﻴﺮاً. ﺳﺒﻚ …

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش نقشهای سبکهای رهبری و …

دانلود ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش سبکهای رهبری و فرهنگ سازمانی (فصل دوم پایان نامه) در 80 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مشخصات …. و مرحله چهارم تئوري هاي مشهور ورایج در مورد سبک هاي رهبري را شمال می شود که از آنها می توان به سبک رهبري تحول گرا و تعامل گرا اشاره نمود(گریفین ، 1384: 49).

پایان نامه بررسی تاثیر سبک رهبری بر رفتار شهروندی …

۲۶ مهر ۱۳۹۶ – در پی این تلاش ها، دیدگاه های جدیدی در رهبری شکل گرفتند که از جدیدترین این دیدگاه ها به رهبری، می توان دیدگاه رهبری تبادل گرا و دیدگاه رهبری تحول تحول گرا را نام برد. این دو سبک رهبری امروزه به سرعت توجه نظریه پردازان، دانشمندان، محققان و کارگزاران مدیریت را به خود جلب کرده است و مراکز و گروه های متعددی برای …

بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا و رفتار شهروندی – مدیریار

۱۲ بهمن ۱۳۹۴ – تحليل اطلاعات با استفاده از ضريب همبستگي پیرسون حاكي از اين است كه رابطه بين سبك رهبري تحول گرا و رفتار شهروندی سازمانی معنادار است. … پاسخ دادن به اين سؤال است كه آيا بين سبک رهبری تحول گرا مدیران و رفتار شهروندی کارکنان سازمان مورد مطالعه رابطه وجود دارد؟ 2- مباني نظري و پيشينه تحقيق رهبري گرا

[PDF]آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﻫ – مطالعات مدیریت …

توسط رستگار – ‏2016
۲۴ فروردین ۱۳۹۵ – ﺗﺤﻮل. آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و. ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دارد . از اﯾﻨﺮو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ. ﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي. و. اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه از ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل …. رو، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ دادن. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ. رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل. آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ؟ ادﺑﯿﺎت ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. 3.

[PDF]اصل مقاله (269 K) – مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی

توسط بوربورجعفری – ‏2015
پژوهشی حاضر از نظر هالفبا، کاربردی و نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع … است که سبک رهبری تحول آفرین، سبک رهبری مناسبی برای محیط های پویای امروزی … و آیا. یادگیری گرایی رابطه میان رهبری تحول آفرین و توانمندسازی را میانجیگری می کند؟ مبانی نظری پژوهش. رهبری تحول آفرین. اهمیت رهبری به حدی است که برخی از …

[PDF]آﻓﺮﻳﻦ ي رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ و ﭼﺎﺑﻜﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ

توسط تاجی – ‏2015
۲۳ مهر ۱۳۹۳ – ي رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل. آﻓﺮﻳﻦ و ﭼﺎﺑﻜﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ. 155. اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻋﺮﺻﻪ. ﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠـﻲ، ا. ﻋﺘﺒـﺎر ﺷـﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑـﻪ. دﺳـﺖ آورد . ﺑﻪ. ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﺳﺒﻚ از رﻫﺒﺮي، ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ. ﺗﻮان اﺳﺘﻌﺪاد …. ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨﺎوري. ﻫﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ. ﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺑـﻪ. روز، ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔـﺬاري ﺑـﺮ روي ﻛﺎرﻛﻨـﺎن داﻧﺸـﻲ،. اﻧﺴﺠﺎم در. ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛﺴﺐ. وﻛﺎر، ﻫﻤﻜﺎري داﺧﻠﻲ و. ﺧﺎرﺟﻲ و دﺳﺖ. ﻳـﺎﺑﻲ ﺑـﻪ زﻧﺠﻴـﺮه. ي ﻋﺮﺿـﻪ. ي. ﻳﻚ.

پیشینه و مبانی نظری تاثیر هوش سازمانی (OI) در اثر بخشی سازمانی

پیشینه و مبانی نظری تاثیر هوش سازمانی (OI) در اثر بخشی سازمانی

پیشینه ومبانی نظری تاثیر هوش سازمانی(OI) در اثر بخشی سازمانی
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 45
فرمت فایل docx
حجم فایل 240 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36

پیشینه و مبانی نظری تاثیر هوش سازمانی (OI) در اثر بخشی سازمانی

فروشنده فایل

کد کاربری 3349

کاربر

پیشینه و مبانی نظری تاثیر هوش سازمانی (OI) در اثر بخشی سازمانی

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

1-بخش اول : هوش سازمانی(OI) : ………………………………………………………………7

2-1-1-مقدمه :………………………………………………………………………………………..12

2-1-2-چرا هوش سازمانی؟ : ………………………………………………………………………12

2-1-3-کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها :…………………………………………………………13

2-1-4-هوش سازمانی به عنوان یك فرآیند : ……………………………………………………….14

2-1-5-فرآیند OI در سازمان‌ها و شرکت‌ها : ……………………………………………………..15

2-1-6-كاربست هوش سازمانی در نظام آموزشی : ……………………………………………… 15

2-1-7-رهبری سازمانی و هوش سازمانی : ……………………………………………………….16

2-1-8-شیوه های رهبری سازمانی به طور خلاصه :…………………………………………… 17

2-1-9-نتیجه گیری : ……………………………………………………………………………….. 24

2-2-بخش دوم : اثربخشی : ………………………………………………………………………… 26

2-2-1-مفهوم اثربخشی : …………………………………………………………………………… 26

2-2-2-اثربخشی سازمانی :………………………………………………………………………… 26

2-2-3-تاریخچه اثربخشی سازمانی : ……………………………………………………………… 27

2-2-4-معیارهای اثر بخشی از نظر كمپبل :………………………………………………………. 29

2-2-5-عواملی كه در اثر بخشی سازمان نقش دارند :……………………………………………. 31

2-2-6-نگرش‌های مربوط به سنجش اثر بخشی : ……………………………………………….. 32

2-2-7-الگوهای ارزشهای اثر بخشی : …………………………………………………………… 35

2-3-بخش سوم : پیشینه تحقیق : …………………………………………………………………… 37

2-3-1-مقدمه : ……………………………………………………………………………………… 37

2-3-2-تحقیقات انجام شده در خارج کشور : …………………………………………………….. 37

2-3-3-تحقیقات انجام شده در داخل کشور : ……………………………………………………… 38

2-1-بخش اول

هوش سازمانی(OI)

2-1-1-مقدمه

در دنیای مدرن امروز نقش اطلاعات در تمامی زمینه ها اعم از اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و… بر هیچکس پوشیده نیست. با پیشرفتهای سریعی که در عرصه فن آوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی حاصل گشته است، آنچه بیش از پیش دارای اهمیت می گردد و به نوعی عنصر حیاتی فرآیند محسوب می شود اطلاعات است. این اهمیت تا آنجا گسترش می یابد که بسیاری از مردم ، موسسات و سازمان ها برای به دست آوردن و در اختیار داشتن اطلاعات با یکدیگر به رقابت می پردازند. در برخی موارد این رقابت تنگاتنگ ، سبب خرید و فروش اطلاعات بعضا به قیمتهای گزاف می شود. اینجاست که نقش واقعی و حیاتی اطلاعات در دنیای امروز چهره خویش را می نمایاند. بی سبب نیست که عصر امروز را عصر اطلاعات و فن آوری اطلاعات می نامند زیرا که بسیاری از مردم معتقدند که در آینده ای نه چندان دور قدرت در دست کسانی خواهد بود که به اطلاعات جامع تر ، مفیدتر و منظم تری دسترسی دارند و برخی نیز براین باورند که تمامی جنگ های آینده جنگ اطلاعات خواهد بود و قطع به یقین ادوات و لوازم مورد نیاز در جنگ اطلاعات با آنچه امروزه به عنوان سلاح جنگی وجود دارد کاملاً متفاوت خواهدبود. پس بایستی برای حضور موفق در این عرصه ابزار مورد نیاز را فراهم آورد. با توجه به گستردگی ، پراکندگی و حجم عظیم اطلاعات و از سوی دیگر ، زمان کوتاهی که فرد برای بهره برداری لازم از اطلاعات موجود در اختیار دارد نیاز به ابزار ها ، روشها و محیطهای مناسبی جهت استخراج ، پردازش و فن آوری سریع اطلاعات و در اختیار قرار دادن آنها در زمان مناسب ، احساس می شود تا به اصطلاح، از داده ها و اطلاعات خام، اطلاعات مفید و کارآمد حاصل شود . شکل زیر بیانگر فرآیند فوق می باشد(رحیمی و وظیفه،1389):

شكل2-1: رابطه داده و اطلاعات و سازمان

بی‌شك هر سازمان و شرکتی که از این قدرت اطلاعات برخوردار باشد در صنعت و حرفه خود در مقایسه با رقبای خود متمایز و ممتاز می‌شود. سازمان‌ها و شرکت‌ها، امروزه با سرعت حرکت و تغییر می‌کنند. اخذ اطلاعات صحیح در زمان صحیح اساس و پایه این سازمان‌ها است (نورس اج، 2009، 2). بر همین اساس در اکثر شرکتها و سازمانهای بزرگ و یا حتی متوسط از هوش سازمانی به عنوان ابزاری برای بهبودی در تصمیم گیری ها و دراختیار داشتن چشم‌اندازی از آینده استفاده می‌شود. در شرایط رقابتی موجود در بخش خدمات مشتریان، شرکتها نیاز دارند که اطلاعات دقیق و به روزی از مشتریان و علاقمندیهای آنان داشته باشند تا بتوانند با آنالیز و تحلیل این داده ها با ارائه سرویس های بهتر و یا تغییر در سرویسهای موجود گوی سبقت را از رقیبان بربایند. برای رسیدن به این هدف و گرد آوری و یکپارچه سازی اطلاعات از ابزار های مختلفی استفاده می‌گردد که این ابزارها به ابزارهای بارگذاری ، تغییر شكل و استخراج مشهور می‌باشند(واتسون و ویكسن، 2007، 96).

شكل 2- 2: چارچوب هوش سازمانی

هوش سازمانی[1]، یعنی داشتن دانشی فراگیر از تمام عواملی كه بر سازمان تاثیر می‌گذارند. هوش سازمانی به سازمان كمك می‌كند تا به نقاط ضعف خود پی برده و نقاط قوت خود را مستحكم‌تر كند. در واقع سازمانهای هوشمند سازمانهایی هستند كه در آن همه مدیران و تصمیم‌گیران، دسترسی فوری به همه اطلاعات را دارند و می‌توانند از آنها استفاده كنند(راجی و همكاران، 2005، 18). تی ماتسود یكی از نظریه‌پردازان هوش سازمانی، هوش سازمانی را تركیبی از دو عامل هوش انسانی و هوش ماشینی می‌داند. مدل هوش سازمانی ماتسودا باعث یكپارچگی پردازش دانش انسان و دانش بر پایه ماشین در توانایی حل مسئله می شود. هوش سازمانی به عنوان یك فرآیند، تجزیه و تحلیل تئوریك یك سازمان را با مجموعه ای از فرآیندهای فرعی فراهم می‌سازد و هوش سازمانی به عنوان یك محصول خط مشی تركیبی و طرح و راهنماییهایی جهت طراحی سیستم اطلاعاتی برای سازمان تهیه می‌كند. البته این دو جزء از یكدیگر منفك نبوده و به عنوان دو عامل وابسته به یكدیگر در سازمان عمل می‌كنند (آنلند،1994، 4-5)

همانگونه كه دردنیای انسانی ودرحیات پرتلاطم بشری انسانهائی موفق وكارا خواهند بود كه دارای هوشی سرشار و بهره مند ازدرجه هوشی بالا باشند. بی تردید این انسانهابا بهره گیری ازهوش خدا دادی خودخواهندتوانست برمسائل ومشكل زندگی خود فائق آیند. قطعا دردنیای سازمانی نیز وضع به همینگونه خواهدبود ،بخصوص اینكه درعصرحاضرهرچه زمان به جلوتر می رودبا توجه به پیشرفت علوم وفنون وپیدایش نیازها وچالشهای جدید ، سازمانها نیز پیچیده تر واداره آنها نیزمشكل تر می شود. این معنا زمانی پر اهمیت خواهد شدكه بپذیریم درهرسازمان امروزی علاوه برمنبع عظیم وخلاق انسانی هوشمند ، تکنولوژی های هوشمندی نیز درفرآیند عملكردسازمانها نقش مؤثری ایفا می كنند.

هوش سازمانی ترکیبی از تمام مهارت های مورد نیاز و استفاده شده توسط سازمان می باشد. این مهارت ها هستند که به تغییرات منتهی می شوند ، در عمل و عکس العمل سریع می شوند ، انعطاف پذیر و راحت بودن را شامل می شوند ، قادر به استفاده از تخیل می باشند. استفاده از مهارت های ذکر شده نیاز به ساختار مناسب و عملکرد سازمان ، مدیریت موثر و استفاده از منابع انسانی ، عوامل عاطفی ، تکنولوژی ، دانش و یادگیری و توانایی سازمان را در پی دارد. با این حال ، پیشرفت سریع تکنولوژی در قرن بیست و یکم در برقراری ارتباط شناختی ، نتایجی که از طریق انجام مطالعات در زمینه های علمی مانند تدریس و یادگیری به اجرا درآمده موجب شده است تا بحث ها بالا بگیرد.

روانشناسان هوش را به عنوان توانایی عملکرد موثر در زندگی تعریف کرده اند. مردمان هوشمند کسانی هستند که به کسب دانش و مهارت ماحصل تجربه برای مدیریت کارآمد و وظایف زندگی روزمره سوق داده می شوند. یکی از جنبه های بسیار مهم هوش پذیرفتن تغییرات پویای جهانی ، تغییر محیط زیست ، مهارت ها و دانش حاصل از تجارب گذشته که غیر قابل انکار و چالش انگیز می باشد. اطلاعات موثر شامل استفاده از سیستم های موجود در یادگیری ، گسترش ، ارتقاء دانش موجود ، تجزیه و تحلیل شرایط جدید ، توسعه شرایط جدید و راه حل هایی که برای کمک به ارتقای سطح کیفی محیط انجام می شود.


[1]OrganizationalIntelligence

پیشینه و مبانی نظری تاثیر هوش سازمانی (OI) در اثر بخشی …

پیشینه و مبانی نظری تاثیر هوش سازمانی (OI) در اثر بخشی سازمانی. جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر. پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه.

پیشینه و مبانی نظری تاثیر هوش سازمانی (oi) در اثر بخشی … …

پیشینه و مبانی نظری تاثیر هوش سازمانی (OI) در اثر بخشی سازمانی جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه …

پیشینه و مبانی نظری تاثیر هوش سازمانی (OI) در اثر بخشی …

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ – دانلود مقالات دیگر ———————————————————————————————————————– پیشینه و مبانی نظری تاثیر هوش سازمانی (OI) در اثر بخشی سازمانی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 240 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 پیشینه ومبانی نظری تاثیر هوش …

پیشینه و مبانی نظری تاثیر هوش سازمانی (OI) در اثر بخشی … …

۴ آذر ۱۳۹۶ – پیشینه و مبانی نظری تاثیر هوش سازمانی (OI) در اثر بخشی سازمانی. جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر. پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش سازمانی و اثر بخشی …

مبانی نظری و پیشینه هوش سازمانی و اثر بخشی سازمانی. مبانی نظری و پیشینه هوش … ۲-۱-۴-هوش سازماني به عنوان يك فرآيند : … … ۲-۳-بخش سوم : پیشینه تحقیق : … پیشینه و مبانی نظری تاثیر هوش سازمانی (OI) در اثر بخشی سازمانی … proje.fileforooshi.ir/پیشینه-و-مبانی-نظری-تاثیر-هوش-سازمانی-oi/9664 پیشینه و مبانی نظری …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش سازمانی و اثر بخشی …

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ – جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر. پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه. رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب.

پیشینه-ومبانی-نظری-تاثیر-هوش-سازمانی(oi)-در-اثر-بخشی … …

محصولاتی که دارای عبارت ‘پیشینه-ومبانی-نظری-تاثیر-هوش-سازمانی(oi)-در-اثر-بخشی-سازمانی’ هستند. پیشینه و مبانی نظری تاثیر هوش سازمانی (OI) در اثر بخشی سازمانی · پیشینه و مبانی نظری تاثیر هوش سازمانی (OI) در اثر بخشی سازمانی. قیمت: 27,000 تومان. توضیحات دانلود · صفحه اصلی · لیست محصولات · درباره ما · تماس با ما …

[PDF]بررسی بار آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاه – پژوهشنامه …

توسط مقدس زاده – ‏2016
معلمان تأثیر مثبت و معناداری داشته باشد از طرف دیگر مهارتهای سواد اطلاعاتی بر اثربخشی سازمانی. کارکنان نهادهای مختلف مورد بررسی نیز اثرگذار بوده است. از این رو، بر مبنای مرور پیشینه ها و مبانی. نظری، فرضیه های پژوهش به شرح ذیل شکل گرفت: فرضیه اصلی: بین مهارتهای سواد اطلاعاتی با اثربخشی معلمان رابطه معناداری وجود دارد …

پیشینه-تحقیق-و-مبانی-نظری – جهرم فان

پیشینه و مبانی نظری تاثیر هوش سازمانی (OI) در اثر بخشی سازمانی. قیمت: 27,000 تومان. توضیحات دانلود · پیشینه و مبانی نظری هوش چندگانه و تفکر انتقادی · پیشینه و مبانی نظری هوش چندگانه و تفکر انتقادی. قیمت: 27,000 تومان. توضیحات دانلود · پیشینه و مبانی نظری نوآوری ومزیت های آن برای سازمان · پیشینه و مبانی نظری …

[PDF]ارزیابی هوش سازمانی در دیوان محاسبات کشور * محمد حسن حاجی …

ایـن سـازمان هـا با تحت. کنتـرل درآوردن عوامـل تأثیرگـذار درونـي و بیرونـي، مـي تواننـد از هـوش و اسـتعداد نیـروي انسـاني … تقویـت نمـوده و بـا انطبـاق و تغییـر محیـط، کارایـی و اثـر بخشـی سـازمانی را حفـظ و تـدوام بخشـد. …. مبانی نظری این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و با ابزار فیش نویسی جمع آوری شده. است.

پیشینه و مبانی نظری هوش چندگانه و تفکر انتقادی

پیشینه و مبانی نظری هوش چندگانه و تفکر انتقادی

پیشینه ومبانی نظری هوش چندگانه و تفکر انتقادی
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 48
فرمت فایل docx
حجم فایل 107 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 38

پیشینه و مبانی نظری هوش چندگانه و تفکر انتقادی

فروشنده فایل

کد کاربری 3349

کاربر

پیشینه و مبانی نظری هوش چندگانه و تفکر انتقادی

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرست

-1-بخش اول : هوش …………………………………………………………………………9

2-1-1-مقدمه :………………………………………………………………………………….9

2-1-2-مشکل تعریف هوش : …………………………………………………………………9

2-1-3-تعریف هوش : …………………………………………………………………………9

2-1-4-هوش و مسئله طبیعت ـ ‏تربیت : ……………………………………………………12

2-1-5-عوامل موثر بر هوش : …………………………………………………………… 13

2-1-6-انواع آزمونهای هوش : ……………………………………………………………. 13

2-1-7-طبقات هوش : ……………………………………………………………………… 14

2-1-8-تاریخچه و نظریه‌های مربوط به هوش : …………………………………………. 14

2-1-9-انواع هوش از دیدگاه ثرندایک : ……………………………………………………19

2-2-بخش دوم : تفکر انتقادی : ……………………………………………………………..23

2-2-1-مقدمه :………………………………………………………………………………. 23

2-2-2-اهمیت افکار انسان :…………………………………………………………………24

2-2-3-انوع افکار انسان : …………………………………………………………………..24

2-2-4-افکار هدفمند در مقابل افکار بی‌هدف : …………………………………………….25

2-2-5-عوامل بستر ساز تفكر : …………………………………………….. …………….25

2-2-6-فکر نقاد : …………………………………………………………………………… 27

2-2-7-تعریف تفكر انتقادی : …………….. ……………………………………………….28

2-2-8-اهمیت و ضرورت تفكر انتقادی : ………………………………………………….29

2-2-9-مفهوم تفکر انتقادی :…………………………………………………………………30

2-2-10-مقایسه تفکر عادی و تفکر انتقادی :………………………………………………30

2-2-11-ویژگی های تفکر انتقادی : ……………………………………………………….31

2-2-12-اجزای اصلی تفکر انتقادی :………………………………………………………32

2-2-13-مهارت تفکر انتقادی : …………………………………………………………….34

2-2-14-تفكر انتقادی در اسلام……………………………………………………………..36

2-3-بخش سوم: پیشینه تحقیق :……………………………………………………………..38

2-3-1-مقدمه :……………………………………………………………………………….38

2-3-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور :………………………………………………..38

2-3-3-تحقیقات انجام شده در داخل کشور : …………………………………………………..39

2-1-بخش اول

هـوش

2-1-1-مقدمه

با وجودی که «هوش» یکی از آن موضوعاتی است که در حوزه روان‌شناسی، بسیار مورد بحث قرار گرفته است امّا تعریف استانداردی از این که چه چیزی دقیقاً تشکیل دهنده «هوش» است وجود ندارد. برخی پژوهشگران هوش را یک قابلیت منفرد و عمومی می‌دانند در حالی که برخی دیگر اعقتاد دارند که هوش دربرگیرنده دامنه‌ای از مهارت‌ها و استعدادهاست.

هوش از جمله مواردی است که بسیار مورد توجه روان شناسان بوده و در طول تاریخچه روانشناسی تلاش بر این بوده که ماهیت هوش ، انواع آن ، تغییر پذیری آن و … ، مورد بررسی قرار گیرد. وقتی درباره هوش صحبت می‌شود، ویژگی هایی چون یادگیری سریع و زیاد ، محاسبات دقیق و فوری و راه حل های جدید به ذهن خطور می‌کند.

بطور کلی تعاریف متعددی از هوش صورت گرفته است و بر این اساس طبقات مختلفی از انواع هوش نیز مطرح شده است. ثوراندیک ، اسپیرمن ، ترستون استرن برگ ، گاردنر افرادی هستند که انواعی از هوش را بر اساس تعاریفی که از آن ارائه کرده ساخته‌اند.

پدیده هوش که بارزترین فعالیت قوای ذهنی بشر است و قدرت سازگاری او با محیط را فراهم می‌آورد. واژه هوش کیفیت پدیده خاصی را که دارای حالت انتزاعی بوده و قابل رویت نیست بیان می‌کند به عبارت دیگر هوش واژه‌ای است که برای نشان دادن یک متغیر غیرحسی که تنها از طریق خواص آن قابل تفسیر است به کار می‌رود. بر اساس الگوی ساختار هوش میتوان راهبردهای آموزشی را برای تقویت مهارت‌های فراشناختی ارائه کرد.

2-1-2-مشکل تعریف هوش

معمولاً دو دلیل عمده برای اینکه چرا یک تعریف جامع از هوش که مورد اتفاق همه روانشناسان باشد ارائه نشده است وجود دارد.

1- تعریف یک مفهوم انتزاعی که مستقیماً قابل احساس نیست، آسان نخواهد بود و این مشکل به مبحث هوش محدود نمی‌شود. هنوز در روانشناسی معاصر برای مفاهیمی از قبیل انگیزه، غریزه، اضطرابو شخصیت تعاریف کاملاً دقیقی بیان نشده است (اسکوئیلر، 1372، ص 10).

1-2- مشکل دیگر در تعریف هوش وابستگی این مفهوم با فرهنگ جامعه است. مثلاً در یونان باستان توانایی افراد در سخنوری شاخص هوش به شمار می‌رفت. در میان برخی از قبایل آفریقای جنوبی فرد باهوش کسی است که در شکار حیوانات مهارت و جسارت فراوان نشان دهد، در حالی که همین فرد ممکن است در دیگر نقاط جهان فردی عقب مانده تلقی گردد (همان منبع).

البته مشکلی که در تعریف هوش وجود دارد بیشتر یک تعریف آکادمیک است و بیشتر در بحث‌های نظری و کتابهای درسی و کلاسهای دانشگاهی مطرح می‌شود و روانشناسان در عمل با آن روبرو نمی‌شوند.

2-1-3-تعریف هوش

با وجود همه‌ی مشکلاتی که برای تعریف هوش وجود دارد روانشناسان هر کدام تعاریفی از هوش ارائه کرده‌‌اند که به تعدادی از این تعاریف اشاره می‌شود.

بطور کلی تعاریف متعددی را که توسط روانشناسان برای هوش ارائه شده است، می‌توان به سه گروه تربیتی (تحصیلی) ، تحلیلی و کاربردی تفسیم کرد.

1- تعریف تربیتی هوش

به اعتقاد روانشناسان تربیتی ، هوش کیفیتی است که مسبب موفقیت تحصیلی می‌شود و از این رو یک نوع استعداد تحصیلی به شمار می‌رود. آنها برای توجیه این اعتقاد اشاره می‌کنند که کودکان باهوش نمره‌های بهتری در دروس خود می‌گیرند و پیشرفت تحصیلی چشم گیری نسبت به کودکان کم هوش دارند. مخالفان این دیدگاه معتقدند کیفیت هوش را نمی‌توان به نمره‌ها و پیشرفت تحصیلی محدود کرد، زیرا موفقیت در مشاغل و نوع کاری که فرد قادر به انجام آن است و به گونه کلی پیشرفت در بیشتر موقعیتهای زندگی بستگی به میزان هوش دارد.

2- تعریف تحلیلی هوش

بنابه اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی ، هوش توانایی استفاده از پدیده‌های رمزی و یا قدرت و رفتار موثر و یا سازگاری با موقعیتهای جدید و تازه و یا تشخیص حالات و کیفیات محیط است. شاید بهترین تعریف تحلیلی هوش به وسیله « دیوید وکسلر » ، روان شناس امریکایی ، پیشنهاد شده باشد که بیان می‌کند: هوش یعنی تفکر عاقلانه ، عمل منطقی و رفتار موثر در محیط.

3- تعریف کاربردی هوش

در تعاریف کاربردی ، هوش پدیده‌ای است که از طریق تستهای هوش سنجیده می‌شود و شاید عملی‌ترین تعریف برای هوش نیز همین باشد.

براى تعریف هوش چند نوع برخورد به این مفهوم در برابر داریم. دو برخورد متداول‏تر، رهیافت روان‏سنجى، رهیافت پردازش اطلاعات و رهیافت رشد است. شیوۀ برخورد اول را فرانسیس گالتون انگلیسى و دیدگاه رشد را ژان پیاژه سویسى بنیاد نهاد.

فایل word پیشینه و مبانی نظری هوش چندگانه و تفکر …

۲۹ مهر ۱۳۹۶ – فایل word پیشینه و مبانی نظری هوش چندگانه و تفکر انتقادی دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد پیشینه و مبانی نظری هوش چندگانه و تفکر انتقادی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت مشاهده بهم …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش چندگانه و تفکر انتقادی | …

۱۵ شهریور ۱۳۹۶ – جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر. پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه. رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب.

پیشینه و مبانی نظری هوش چندگانه و تفکر انتقادی | فروشگاه …

۲۹ شهریور ۱۳۹۶ – پیشینه و مبانی نظری هوش چندگانه و تفکر انتقادی. جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر. پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه.

[PDF]تدوین مبانی نظری و طراحی مقیاس هوش معنوی طرح – دانشکده …

تبیین مبانی نظری و طراحی مقیاس هوش معنوی در ایران طراحی و با کمک متخصصانی اندیشمند اجرا شد. …. هب،. طوری. که در. مرحلۀ. نظری مطالعات برای سه بعد مذکور. 10. عامل .1: توانایی تولید معنای. شخصی .2؛. تفکر انتقادی وجودی .3؛. درک حاالت فراروندگی معنوی .4؛. درک. پدیدۀ …… های هوش چندگانه، فهم ما را از هوش در بین شناخت سنتی وسیع.

بایگانی‌های مبانی نظری هوش چند گانه – سیستم بازاریابی …

۱۳ دی ۱۳۹۶ – تحقیق-بررسی-رابطه-بين-هوش-چند-گانه-و-. دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بين هوش چند گانه و تفکر انتقادی مدیران ،. در قالب Word و 137 صفحه و قابل ویرایش. ======================================================== تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی …

دانشکده علوم ارتباطات – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – …

1265, تأثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر اعتماد به نفس و تفکر انتقادی دانش آموزان پسر دوره اول مقطع متوسطه منطقه 6 تهران, مرتضی عابدینی نظری, دانشکده روانشناسی, علوم تربيتى, 1995-07-10. 1266, تحلیل تصویر برداری در مطالعات تومورهای مغزی بر اساس تصاویر MRI, سیدعلی رسولی, دانشکده فنی و مهندسی, مكانيك, 1395-08- …

مبانی نظری و پیشینه هوش چندگانه و تفکر انتقادی

تحقیق درمورد تعريف روستا 41 ص · بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان دختر منطقه 2 به منظور تقویت عوامل مؤثر بلوغ · جوشکاری و برش کاری با لیزر · نقشه کاربری اراضی شهرستان دهلران · پروژه کاربینی امنیت شبکه · پرسشنامه سبکهای تفکر · پاورپوینت طرح شهرسازی سمنان · تحقیق در مورد پرستاران1

پیشینه و مبانی نظری هوش چندگانه و تفکر انتقادی – بازار روز

۹ تیر ۱۳۹۶ – پیشینه ومبانی نظری هوش چندگانه و تفکر انتقادی. دانلود مستقیم فایل. به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله …

مبانی نظری و پیشینه هوش چندگانه و تفکر انتقادی – …

۷ شهریور ۱۳۹۶ – مبانی نظری و پیشینه هوش چندگانه و تفکر انتقادی. پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد. ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد. در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد. براي پرداخت آنلاين بايد رمز …

[PDF]اصل مقاله (3674 K) – نشریات دانشگاه علامه

مسائل نوین، خلاقیت و تفکر انتقادی را نمی سنجند و به گفته ویگوتسکی ، درباره ی. گستره رشد بالقوه آدمی» اطلاعات چندانی به دست نمی دهند (گاردنر ، ۲۰۰۴). نظریه گاردنر درباره هوش چندگانه دیدگاه سنتی هوش و تواناییهای ذهنی را در. زمینه تعلیم و تربیت و علوم شناختی دگرگون ساخته و روش ها و برنامههای آموزشی را. تحت تأثیر قرار داده …

پیشینه و مبانی نظری نوآوری ومزیت های آن برای سازمان

پیشینه و مبانی نظری نوآوری ومزیت های آن برای سازمان

پیشینه ومبانی نظری نوآوری ومزیت های آن برای سازمان
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 48
فرمت فایل docx
حجم فایل 356 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 67

پیشینه و مبانی نظری نوآوری ومزیت های آن برای سازمان

فروشنده فایل

کد کاربری 3349

کاربر

پیشینه و مبانی نظری نوآوری ومزیت های آن برای سازمان

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 9

1-2- تعاریف نوآوری……………………………….. 9

1-3- نظریه های کلاسیک نوآوری……………………….. 11

1-4- موضوعاتی که در سازمان در معرض تغییر و نوآوری قرار می گیرند 13

1-5- منابع نوآوری………………………………… 16

1-6- انواع نوآوری………………………………… 19

1-7- مراحل فرآیند نوآوری سازمانی…………………… 29

1-8- ویژگی های فرآیند نوآوری………………………. 35

1-9- الگوهای توسعۀ نوآوری…………………………. 38

2-9-1- الگوهای نوآوری سازمانی………………… 38

2-9-2- الگوی مفهومی نوآوری در خدمات…………… 40

2-9-3- ترسیم الگوهای نوآوری در خدمات………….. 44

1-10- عوامل مؤثر بر سنجش نوآوری…………………… 49

1-11- عوامل مؤثر بر نوآوری در آموزش عالی…………… 53

1-12- موانع نوآوری………………………………. 59

1-13- پیشینه تحقیق………………………………. 61

2-1-مقدمه

امروزه با پیچیده شدن فضای رقابتی، نوآوری به عنوان یکی از مزیت های اصلی برای حیات سازمان ها محسوب می شود. همه سازمان ها برای بقاء نیازمند فکرهای نو و بدیع هستند. فکر های نو و بدیع همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می شود و آن را از نیستی و فنا نجات می دهد. ظهور نوآوری دانش نه تنها سازمان را قادر می سازد نسبت به رقبا مزیت رقابتی به دست آورند، بلکه ابزار سودمندی برای ارتقاء عملکرد سازمانی ارائه می دهند. دانشگاه به عنوان منبع عمده برای نوآوری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.(دهقان نجم، 1388)

2-2- تعاریف نوآوری

نوآوری یک مفهوم وسیعی است که در شیوه های مختلف می توان آن را تعریف کرد. کارنگی و بالتین [1](1993) نوآوری را به عنوان یک پدیدۀ جدید یا بهبود یافته که به وسیله مؤسسه برای خلق ارزش افزوده (به صورت مستقیم برای مؤسسه یا به صورت مستقیم برای مشتریان آن) به کار گرفته می شود، تعریف می نماید. لیوینگستون[2] (1998) نوآوری را تولیدات جدید یا فرآیندهایی که باعث افزایش ارزش محصولات جدید تولید شده برای استفاده خلاقانه از اطلاعات و سیستم های مدیریت منابع انسانی کارا می شود تعریف می نماید. بر اساس نظر چن[3] و دیگران (2004) نوآوری به معرفی ترکیب جدید از عوامل اساسی تولید درون سیستم تولیدی اشاره دارد. سرمایه نوآوری قابلیت و توانایی سازمان دهی و به کارگیری تحقیق و توسعه، فناوری های جدید و محصولات بدیع برای برآورده ساختن نیاز های مشتریان می باشد. فرآیند نوآوری فعالیت های دانش مدار، فیزیکی و فنی را که در توسعة محصولات جدید نقش محوری دارند را در بر می گیرد.

نوآوری همانند هر فعالیت عینی در کنار نبوغ و استعداد، نیازمند دانش، توجه و سختکوشی همه دست اندرکاران است و آنچه در میان کارآفرینان مشترک است گونه خاصی از شخصیت نیست بلکه تعهد سیستماتیک به نوآوری بوده است. همچنین نوآوری را بستر پیروزی در کسب و کار می دانند تا مدیران در پی شناسایی سازوکار چرخة فناوری و جویبار نوآوری بتوانند به کمک انجام دگرگونی های ناپیوسته در سازمان به امتیازهای ناشی از آن برسند. خلاقیت و نوآوری، استعداد مرموز نزد افراد نیست بلکه فعالیت روزمره برای برقرای روابطی است که قبلاً دیده نشده و برقرای ارتباط بین مسائلی است که معمولاً در کنار هم قرار نمی گیرند (محبی، 1390). هرکما[4] (2003) نوآوری را به عنوان یک فرآیند دانشی تعریف می کند که به خلق دانش جدید در جهت توسعه راه حل های تجاری و مناسب رشد و ترقی کمک می کند.

نوآوری فرآیندی است که در آن دانش با هدف خلق دانش جدید کسب، تسهیم و تلفیق می گردد تا در محصولات و خدمات جدید به کار گرفته شود. نوآوری اتخاذ یک منظر و فکر یا رفتاری است که برای سازمان جدید می باشد. نوآوری با تغییرات در ارتباط بوده و می تواند به صورت اصلاحی یا توسعه ای باشد. نوآوری همچنین می تواند به عنوان کاربرد کشفیات و ابداعات و فرآیندی تعریف شود که به وسیله آن نتایج به دست می آید (گلوت و ترزییوسکی[5]، 2004).


[1] Carenge And Bultin

[2] Livingstone

[3] Chen

[4] Herkema

[5] Gloat And Terziovski

پیشینه و مبانی نظری نوآوری ومزیت های آن برای سازمان | …

پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه نظری نوآوری ومزیت های آن برای سازمان,پیشینه و مبانی نظری نوآوری ومزیت های آن برای سازمان,پیشینه ومبانی نظری,پیشینه ومبانی نظری نوآوری ومزیت های آن برای سازمان,مبانی نظری,مبانی نظری نوآوری ومزیت های آن برای سازمان,مبانی نظری و پیشینه تحقیق,مبانی نظری و پیشینه …

پیشینه و مبانی نظری نوآوری ومزیت های آن برای سازمان | …

برچسب: پیشینه و مبانی نظری نوآوری ومزیت های آن برای سازمان. پیشینه و مبانی نظری نوآوری ومزیت های آن برای سازمان. پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه نظری نوآوری ومزیت های آن برای سازمان,پیشینه و مبانی نظری نوآوری ومزیت های آن برای سازمان,پیشینه ومبانی نظری,پیشینه ومبانی نظری نوآوری ومزیت های آن برای …

پیشینه و مبانی نظری تحقیق ظرفیت جذب دانش – فروشگاه فایل

۱۰ دی ۱۳۹۶ – خارج از مرزهای سازمانی منابعی از دانش وجود دارند که سازمان ها با بهره گیری از آن ها می توانند قابلیت های رقابتی خود را توسعه دهند یا قابلیت های نوینی را خلق … در شناسایی کسب و به کارگیری دانش موجود در محیط خارج از سازمان در فرایندها و محصولات سازمان نقش مهمی در توسعه مزیت های نوآوری و انعطاف پذیری در سازمان دارد.

پیشینه و مبانی نظری انعطاف پذیری و چابک سازی سازمانی …

۱۰ دی ۱۳۹۶ – قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه. امروزه دستیابی به موفقیت و بقاء سازمان ها مشکل به نظر می رسد و این واقعیت ناشی از ظهور عصر جدیدی است که تغییر یکی از خصوصیات اصلی آن است. سازمان ها برای مدیریت موفق تغییر، تلفیق ساختارها و راهبردهای جدید و دستیابی به فرصت های جدید، به سرعت و انعطاف پذیری …

نمایش مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم نوآوری سازمانی …

۱۶ خرداد ۱۳۹۶ – قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش: نوآوری سازمانی درعصر حاضر تغییر جزء واقعیّت های اجتماعی است که باید آن را پذیرفت و با آن همسو شد. … مهم ترین عامل در توجه به مسئله ی تغییر و نوآوری در نظر گرفت، نوآوری نیز تحت تأثیر محیط خارج سازمان و مزیّت رقابتی است که سازمان ها می کوشند برای بقا و افزایش سهم …

مبانی نظری – ورزاد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ظرفیت جذب دانش. ظرفيت جذب …. درعصرحاضر با رشد اقتصاد مبتنی بر دانش یا دانش محور، دارایی های نامشهود شرکت ها و سرمایه فکری آن ها کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار هستند . … کارمندان دارایی های سازمان هستند که در ارائه راه حل های نوآورانه، سودمند و خلاق به مشکلات سازمانی کمک می کنند.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی مفاهیم سلامت روانی و …

۲۲ آذر ۱۳۹۶ – سلامت روان به عنوان توانایی فرد در غلبه بر ناراحتی های روان شناختی و هیجانی، شناخت از دیگران و حفظ روابط اجتماعی تعریف شده است. سازمان بهداشت جهانی، سلامتی را … مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفهوم نگرش های ناکارآمد (فصل … ji3.ir/post/19475/مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-مفهوم-نگرش-ها ذخیره شده دانلود مبانی …

[PDF]هاي اعتماد نهادي مفاهيم و مدل ، ملي بر مباني نظري أت – فصلنامه …

Vol. 3, No. 4, Winter 2014. أت. ملي بر مباني نظري. ،. مفاهيم و مدل. هاي اعتماد نهادي. ) سازماني. (. سيد مهدي الواني. *. سيدصمد حسيني. **. چكيده. اعتماد شاخصی از سرمای … ها است؛ به طوری که توجه به نیازهای عامالن و تکریم ارباب رجوع. ،. جزء. ویژگی. های مقوم بقای سازمان. ها تلقی شده و تضمین. کنند. ة. کارایی و اثربخشی. سازمانی است.

[PDF]شناسایی، تحلیل و دسته بندی عوامل مؤثر بر شکل گیری … – …

راستا، شبکه سازی با هدف نوآوری به عنوان یکی از روش های همکاری مورد توجه سازمان ها و شرکت ها قرارگرفته. است. اما برای تحقق این نوع از … در این راستا مقالۀ حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری شبکه های نوآوری در شرکت های دانش بنیان از نظر. تاثیرگذاری هر یک از …. 2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش. 1-2- مفهوم، انواع و بخش های …

[DOC]” شناسايي عوامل موثر بر بکارگيري تجارت الکترونيکي: …

توسط انصاری رنانی – ‏2010 – ‏مقالات مرتبط
براي تدوين چارچوب نظري مدل تحقيق ادبيات و پيشينه تحقيق بررسي و مدل زنجيره ارزش فعاليت هاي سازمان مبناي ارزيابي اثر مديريت دانش بر فرآيندهاي سازماني …. مديريت دانش چه تأثیری بر نوآوري در ارائه ی خدمات و محصولات دارد؟ مديريت دانش چه تأثیری بر افزايش رضايت مشتريان از خدمات دارد؟ مباني نظري تحقيق. تعاريف و مفاهيم.